Loading
SUNNILIVE

"Islamic Research Media"

Wali (Aulia)

♦ Wali ka ma’ana hai Dost.

››Auliya Allāh ALLĀH ta’ala ke wo Mo’min Saaleh Muqaddas bande hote hain jo Rab ke mehboob aur muqarrab wa pasandeeda hote hain jinko ma’arifat e ilāhi aur qurb e ilāhi ka ek khaas darja mila hai.

›› Wilaayat ki 3 qisme hain :

[1] Wilaayat e Fitari – Jo paida’ishi wali Allāh hote hain.

[2] Wilaayat e Kasabi – Jo apni ibaadat, riyaazat aur zohado taqwa se Allāh ke wali bante hain.

[3] Wilaayat e Wahabi (Ataai) – Jo kisi ki dua se wali Allāh bante hain (Kisi Wali Allāh ki ya Ahle bait Alaihissalaam /Aal e Rasool ki ya Peer ki ya Waalidain ki dua se).

›› Auliya Allāh har zamaane me hote hain aur qayaamat tak hote rahenge.

›› Ba’az Auliya Allāh Wilaadat (paida’ish) se hi zaahir hote hain, ba’az kuchh arse ke ba’ad aur ba’az wisaal (dunya se parda farmaane) ke baad zaahir hote hain.

›› Wilaayat ke bahot se Darjaat hote hain :

1). Ghaus

2). Qutub

3). Nuqaba

4). Awtaad

5). Abraar

6). Abdaal

7). Akhyaar

Ghaus Wilaayat ka sab se a’ala darja hai.

›› Duniya mae 1 Ghaus, 3 Qutub, 3 Nuqaba, 4 Awtaad, 7 Abraar, 14 Abdaal aur 300 Akhyaar hote hain.

Jab kisi Akhyaar ka wisaal hota hai ya us to ALLĀH ta’ala kisi Mo’min Saaleh ko Akhyaar banaata hai. Jab kisi Abdaal ka wisaal hota hai to Akyaar me se kisi ek ko Abdaal banaata hai. Jab kisi Abraar ka wisaal hota hai to Abdaal me kisi aik ko Abraar banaata hai. Kisi Awtaad ka wisaal hota hai to Abraar me se kisi aik ko Awtaad me banaata hai. Jab kisi Nuqaba ka wisaal hota hai to kisi Awtaad ko Nuqaba banaata hai. Jab kisi Qutub ka wisaal hota hai to Nuqaba me se kisi aik ko Qutub banaata hai aur Jab Ghaus ka wisaal hota hai to Qutub me se kisi ek ko Ghaus banaata hai.Aur in ki muqarrar ta’adaad utni hi rehti hai.

›› Har ilaake ke Abdaal ki kuchh khaas zimmedaari hoti hai jaise Baarish barsaana, Rizq taqseem karna aur Balaao ko door karna.

Syed se Bugz

Daure hāzir me loogo se dast bosi aur wazifa lene ka aasan tarīn tarīqa

Sadate Izzam ki tanqīs karen unki burayi aur unme nuks talash Karen aur logo se dast bosi, Majālis aur mota nazrana ata hoga.!!!

Allah ke janib se Mawaddate Panjatan Pak alayhimusalam Musalmano par Fardh hai :

قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

[ Surah Shura, Aayat – 23 ].

Rasūlullah ka farmane Aalishan :

Mai tumme do wazani chīzen choren ja raha hu unhe Masbuti se thāme rakhna ek Allah ki kitab aur dusri meri Ahle bayt. Mai tumhe apni Ahle bayt ke muta`liq Allah ki yaad dilata hu, Mai tumhe apni Ahle bayt ke muta`liq Allah ki yaad dilata hu, Mai tumhe apni Ahle bayt ke muta`liq Allah ki yaad dilata hu.

ثُمَّ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

وسلم يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ ‏”‏ أَمَّا بَعْدُ أَلاَ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ ‏”‏ ‏.‏ فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ ‏”‏ وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي

[ Sahīh Muslim – 2408 ].

Sayyiduna Ali ( Karram Allahu Wajahul Karīm ) ne Farmaya :

قال علي : والذي فلق الحبة وبرئ النسمة لعهد النبي الامبي لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق

Kasam hai Us Zaat ki Jisne Daane ko Faada aur Usse Anaaj Ugaye aur Jisne Jaandaro Ko Paida kiya Hazūr Nabi Karīm ka Mujhse Ehed hai ke Mujhse sirf Mu`min hi Muhabbat karega aur sirf Munafiq hi mujhse Bugz rakhega.

[ Sahīh Muslim, Kitab ul Imān, Hadīth Number 78 ]

[ Kitab us Sunnah Hadīth Number 1325 ]

[ Musnad ul Bazzar Jild 2 Hadīth Number 560 ]

[ Musnad Abu Ya’la Jild 1 Safah 250-251 ]

[Sahīh Ibnu Hibban Jild 15 Hadīth Number 6924 ]

[ Sunan at-Tirmidhi Hadīth 3736, Sahīh Shaykh Albāni ].

[ Sunan Ibnu Māja Hadīth 114, Sahīh – Shaykh Albāni ]. [ Tarīkh Madina Dimashq Jild 42 Safah 284, 287, 288 ] [ Khasa`is Amīr ul Mu`minīn, Imam Nasai, Hadīth Number 97, 98, 99 ]

[ Musannaf Ibn abi Shaybah, Hadīth 32600 ].

Hadhrat Abu Sa`ed al- Khudri ( Radi Allahu anh’ ) se Riwayat hai ke Hum Ansar log, Munafiqīn ko Unki Hadhrat Ali ( Karram Allahu wajahul karīm) ke sāth Bugz ki Wajah se Pehchante they. [ Fadhail us-Sahaba Jild 2 Hadīth Number 979, Salafi Muhaqqiq shaykh Wasīullah ne kaha ke Iski Sanad Sahīh hai”.

[ Hilyatul Awliyah Jild 6 Safah 295 ]

[ Tarīkh Madina Dimashq Jild 42 Safah 285-286 ]. Hadhrath Jabir ( Radi Allahu anh’) se riwayat hai ke hume ansār me chupe huwe Munafiqo ka pata na tha siwaye un logo ke Jo Maulae Qaynat ( Radi Allahu anh’) se bugz rakhtey they. [ Fadhail us-Sahaba, Hadīth 1086, Salafi Muhaqqiq Shaykh Wasīullah ne Kaha ke iski Sanad Hasan (Fair) hai ].

[ Tarīkh Madina Dimashq Jild 42 Safah 286, 287 ]

Rasūlullah ne farmayaJo Meri Itrat aur Ansar aur Arab ka Haq na pehchane wo Teen haal se khāli nahi Ya to Munafiq hai ya Harami hai ya Haizi baccha. [ Fatawa Ridhwiya Jild 23 Safah 253 ]

Rasūlullah ne Farmaya Jise Pasand ho ke uske umr me Barakat ho khuda use apni neymato se bahra mand karde to use lazim hai ke mere baad mere Ahle bayt se acha sulūk kare. Jo aisa na kare uski umr ki barakat uth jaye aur qayāmat me mere saamne Apna

trong>ﷺ ne Farmaya

Beshaq Allah ki teen (3) hurmate hain, Jo Unki hifazat karega Allah uske Dīno Duniya mehfūz rakhe, aur Jo unki Hifa e Allah
trong>
uski dīn ki hifāzat Farma Naa Dena ki, Ek Islam ki hurmat, dusri meri Hurmat, teesri meri Qarabat ki hurmat. [ Fatawa Ridhwiya Jild 23 Safah 254-255 ]

Sādate Kiram ki Ta`zīm Wajib aur Unki tauhīn Haram hai. Sadat aur Ulema ki te
hwiya Jild 22 Safah 420 ]

Aalime deen wo hai Jo Ahle Bayte Athār se Mohabbat kare aur unki ta`zīm kare aur Jisne bhi Sadat ki n ki usne
a
na
kuf
aur
kafir hai.

Rasūlullah ne Farmaya Jo Meri Aulad aur ansar aur Arab ka haq na pehchane wo teen illato se khāli nahi ya to munafiq hai ya Harami hai Ya Haizi baccha.

Dusre Alfaz yun hai Ya M<
r< a e āki hālat me uska Hamal liya.. [ Fatawa Ridhwiya Jild 22 Safah 420 ]

Mohabbate Aale at’hār ke Bāre me mutawatir Hadīthe Balke Qur`ane Azīm ki ayate Karīma hai
قل لا أسألكم عليه أجر&ampt
>&g
&
/strong>

دة في القربى

Farma dijiye Aye Mehbūbe kibriya Mai tumse Uspar koi Ajr Nahi Mangta magar ye Ke Apne Aqraba ki Mohabbat tumse māngta hu.

Unki mohabbat Musalman ka hai
se meh ami Waliyaudhubillahi
wa R

Haan Sacche Muhibbane Ahle bayte kiram ke liye Roze Qayamat Neymate barakate Rāhate hain.
Rasūlullah ne Farmaya Hum ahle Bayt ki mohabbat lāzim pakdo ke Jo
se ha
Dos
e saath mil ja
ega Qasam hai u
ske Haath me Meri jaan hai Ke Kisi bande ko Uska Amal a’ d J k ra n h e. tawa Rid a Ji 2 Safah 422 ] Jo Ahle baytse muhabbat narakhe mardūd o mal`un khārji hai. [ Bahārari`aildh 262
ong&/sg>rong&gstrong>

Afsos Aye Munkirat ke murtaqib is badtarīn fel se bhi agar apka damane atqa ma`asiyat se daagdar a ke
b kar dhasega..!!

Muttaqi Aal e Nabi Nahi Hota !

Kya yeh kehna durust hai ke har Muttaqi aur Parhezgar Aap ke Aal me se hai??

Jawab Mulahza Farmayen :

Hadhrath Anas bin Mālik ( Radi Allahu anhu ) se riwayat hai ke Rasūlullah ne Surat ul barāt ke Aylan ke sāth Hadhrath Abu Baqr as-Siddique ( Radi Allahu anhu ) ko Makkah bheja aur Phir Wāpis bulaya ayr Farmaya : Kisike Liye Munasib nahi ke Mere Ahle Bayt me se koi aur is Surat pohochaye, to Aap ne Hadhrath Ali ( Radi Allahu anhu ) ko bulaya aur unko wo Surat ata farmadi.

[ Khasa`is Amīr ul Mu`minīn, Imam Nasai, Hadīth number 72, Muhaqqiq ne Farmaya ke Is Hadīth ki Sanad Sahīh hai ].

[ Sunan at-Tirmidhi, Hadīth 3090, Shaykh albāni ne Farmaya ke iski sanad Hasan ( Fair ) hai ].

Hadhrath Ali ( Radi Allahu anhu ) se riwayat ke aakhir Nisf hissa ye hai :

Hadhrath Ali unse Ja mile aur Unse Kitab leli to Hadhrath Abu Baqr as-Siddique afsarda’ halat me Rasūlullah ke pas wapis laute aur arz kiya Ya Rasūl Allah kya mere muta`liq koi wahi nāzil huwi hai?? Aap ne farmaya : Nahi mujhe hukm diya gaya hai ke is zimmedari ko mai khud ada karun ya mere Ahle Bayt me se koi isko pohochaye.

[ Khasa`is Amīr ul Mu`minīn, Imam Nasai, Hadīth number 73, Muhaqqiq ne Farmaya ke Is Hadīth ki Sanad Sahīh hai ].

Sahīh Bukhāri, Hadīth Number 1622, Kitab ul Hajj

Rasūlullah bhejte hain Hadhrath Abu Baqr as-Siddique ( Radi Allahu anhu ) ko Amīre Hajj banakar, ye 9va Saale Hijrat hai Madina Tayyaba Ke Kuch Mīlo ke fāsle Par Zul hulefa hai Jaha par log Ihram Baandhte hain.

Imam Badruddin Ayni al-hanafi is maqam par likhte hain ke Hadhrath Siddiqe Akbar ( Radi Allahu anhu ) waha par Pohoche pīchey se Sarkar ne Maulae Qaynat Ali ( Radi Allahu anhu ) ko apni ūthni dekar bheja, Maula Murtudha Jab samne huwe to unse Pucha gaya ke Amīre Hajj bankar aaye ho ya Māmūr banke? Unhone Kaha Māmūr Banke Aaya hun pīchey Chalne ke Irade se Aaya hun Amīr banne ke Irade se Nahi aaya. Pucha ke fir aaye kyun ho? Kaha ke Sarkar ne mujhe bheja hai kaha mere bāre me Koi aayat to nahi nazil huwi?? Kaha aayat ka Pata to Sarkar ko hi ho sakta hai mujhe Iske Muta`liq pata nahi. Pucha fir aye kyun ho? Kaha ke Mujhe Chalkar Ke Maidane `Arfāt me Jo kuffar ke sath kiye huwe Mo`ayde hain Unke Todne ka Aylan karna hai. Unhone kaha ke ye kaam to Mai bhi Kar sakta hun apki Aane ki kya zarurat hai? Maulae Qaynat ( Radi Allahu anhu ) ne Kaha Chalo Fir Sarkar se hi puchlen.

Siddiqe Akbar ( Radi Allahu anhu ) wapis gaye aur Farmaya Ya Rasūl Allah mere bāre me koi aayat nāzil huwi hai?? Kaha ke Koi nazil nahi huwi. Farmaya ke Fir Ali ko kyun bheja hai. Kaha aylan karne ke Liye. Sayyiduna Siddiqe Akbar ( Radi Allahu anhu ) ne kaha aylan to mai bhi kar sakta tha Sarkar ne Farmaya :

Aye Ali Aylan ya Mai kar Sakta hun ya Meri Ahle Bayt me se Koi Aylan Kar sakta hai Ye Mo`ayda aysa hai ke Iska Aylan ya mai khud kar sakta hun ya Meri Ahle Bayt ka koi Fard iska Aylan kar sakta hai.

[ Umdat ul Qari Sharh Sahīh Bukhāri Jild 9 Safah 380, Imam Badruddin Ayni al-hanafi ].

In Roshan tarīn Tasrīhāt ke baad ahbāb khud jawab Faraham karen ke Jab Taqwe aur Parhezgari ki wajah se Sayyiduna Abu baqr as-Siddiqui ( Radi Allahu anhu ) Ahle Bayt me Shāmil na ho sake to Aaj kal ke dawedar Kaise shāmil ho sakte hain Jabke Siddique Akbar ( Radi Allahu anhu ) se bada koi muttaqi aur parhezgar ho sakta hai??

Isse ye kehna Bātil Sabit huwa ke Har Muttaqi aur parhezgar Aap ke Aal se hai.

Golden Words of Sheikh Abdul Qadir Jilani RadiAllahanhu

 • Though I be in the west and my disciple in the East, if a world goes to attack him, I know. I will save him.
 • Look towards that person who looks towards you. Love that person that loves you, listen to that person that listens to you and give your hands in his hands that are prepared to grasp it.
 • A mans position in life is such that though he is mortal he is reborn with pleasure in the winds of afflictions. It is that very same life whose consequence is not death. It is that very same comfort which has no extreme anguish.
 • That person who has enmity against a well to do companion, he totally rejects the wisdom and foresight of the sustainers.
 • Many wealthy people because of greed are poor and needy, in reality the brave person is he who wrestles and defeats the devil of greed and thereafter becomes independent and without want of need from this material World.
 • The person who backbites and speaks ill of us are actually our success because they pay homage to us by writing their good deeds into our deed books.
 • Look carefully at the previous graves lying in ruin. How the sands of beautiful people are turning bad.
 • If you do not find the sweetness of doing a good deed then be aware that you have not done that deed.
 • Disrespect earns the displeasure of the creator and the creation.
 • To please the enemies of Allah SubHanuhu wa Ta’ala is beyond comprehension and wisdom.
 • O! Gifts do not imprison me so that I become unmindful to the benefactor.
 • O! Doers of good deeds giving birth to sincerity in your deeds can never be a wasted effort.
 • Among the creation, silence is not bravery but rather impatience.
 • The person who cannot educate his own soul, then how is he going to educate others.
 • The love of Allah SubHanuhu wa Ta’ala and the Prophet SallAllaho Alaihi wa Sallam is intertwined in poverty and starvation.
 • The love of the World generally blinded the eyes, those eyes which should have been used to identify the specialties of the Almighty Creator.
 • The person who becomes aware of Allah SubHanuhu wa Ta’ala then he becomes hospitable towards the creation.
 • Preach only in accordance to religion otherwise remaining dumb is better.
 • To adopt anonymity and unwholesomeness relative to it is peaceful.
 • As long as there remains on this earth one person in your heart whom you fear or have high expectations of, then until then your Faith is not complete.
 • Until you still possess arrogance and anger you cannot classify yourself amongst the learned.
 • That sustenance whose extent is expansive but no thanks is given for it and that means of livelihood which is difficult but no patience is shown for it become a source of revolt and mischief.
 • Always hold the best opinions about others and think ill of yourself.
 • O! ‘Alim do not soil your knowledge by sitting in the company of Worldly people.
 • Your speech will tell what is in your heart.
 • An oppressor destroys the World of the oppressed, and his own in the hereafter.
 • To start something good is your job and to see it completed is the work of your creator.
 • A wise person first question his heart thereafter speaks with his mouth.
 • To remain alone is protection and safety and to every sin there is a period of execution.
 • Except for the needs of your children and family do not leave the house unnecessarily.
 • Endeavor not to start a conversation and your speaking becomes necessary only to answer a question.
 • Keep your mouth closed from answering unnecessary questions so that you can remain safe from unnecessary talk.
 • That person who is never distressed, has no virtue.
 • Material people chase the World while the World chases the friends of Allah SubHanuhu wa Ta’ala .
 • This World is a World of exertion for a Mo’min while the hereafter is a World of relaxation.
 • Suspicion closes all the benefits to be accrued.
 • An understanding person finds no joy in anything, for it has accountability, for being lawful or a punishment for it being unlawful.
 • To make the soul receive the truth is its existence while making it receive failures, errors, falsehood and wrongdoings is its annihilation.
 • Those who belong to Allah SubHanuhu wa Ta’ala carry out his commands and even their hearts are reinforced by it. You carry on committing sin then to you have no fear. This is obvious evidence of betrayal. Beware; safeguard yourself for you may be caught out unawares when your allotted time is up.
 • A disrespectful becomes the object of displeasure and wrath of both the creator and the creation.
 • Iman (Faith) is the root while deeds and actions are its branches. Therefore stay away from associating with your Iman and sin with your actions.
 • First there is ignorance, thereafter knowledge, then follows practice upon your knowledge, thereafter sincerity upon that action and finally comes understanding and wisdom in the heart.
 • If you do not have patience then poverty and sicknesses become a misfortune and if you adopt patience then it becomes nobility and graciousness.
 • To gain the happiness of Allah SubHanuhu wa Ta’ala is impossible if you cannot make a poor person happy. The treatment for afflictions upon oneself is to gain the happiness and pleasure of the poor.
 • Whosoever asks of the creation is blind to the doors of the creator.
 • You are busy in fulfilling the desires and wishes of the soul (nafs) while the nafs is busy in destroying you.
 • That person is close to Allah SubHanuhu wa Ta’ala who is kind and affectionate towards the creation.
 • Rejection (kufr) of the divine blessings and providence is contrary to achieving closeness to the truth.
 • Hundreds of thousands of people just like you have been fattened and then swallowed by this World.
 • Do not be fooled by your youthful appearance for very soon it would be taken away from you.
 • Poverty saves one from sin and wealth is a trap for sins regard poverty as your protector.
 • To make a poor person happy makes one the inheritor of and undisclosed amount of reward.
 • What are you going to do by taking the bounties? Take the merciful and compassionate one. Every pious person is from the progeny and following of Muhammad SallAllaho Alaihi wa Sallam.
 • He whose fate is ultimately death then what is the need for happiness.
 • People do not regard you with respect because you are proud and vain but rather they look up to you when you are polite and hospitable.
 • Keep your hearts open only for Allah SubHanuhu wa Ta’ala and to busy yourself in earning a means of livelihood for your family is also following the commands.
 • To remember death is the best treatment for all ailments.
 • Worship and prayers breaks unwanted habits and should not be but a habit only.
 • The person who wishes to tame his soul should bridle it with silence and good etiquettes.
 • Allah SubHanuhu wa Ta’ala asks a loan of his servants and the messengers of this are the beggars.
 • For the whole period I spent in the companionship of my sheikh (spiritual guide) I have never seen the whiteness of his teeth.
 • Whenever it is possible reform each morsel for the foundations of good deeds lies in it.
 • The creation are like children in relation to the saints of Allah SubHanuhu wa Ta’ala .
 • It is a lie if one says by sitting in the company of those women with whom relationships are lawful and young boys; one has absolutely no inclination towards them. Islamic principles (Shari‘ah) is neither definitely not in agreement nor does a sound mind allow for such conformities and this is total rejection of Shariat for Shari‘ah has never given anyone exemption from this.
 • When the angels do not enter a house in which there are images pictures then how do you expect Allah SubHanuhu wa Ta’ala to enter your heart which is full of thousands of statues and idols. Anything else besides Allah SubHanuhu wa Ta’ala presence in the heart is images and idols.
 • A visit to the pious person communicates the condition of the person.
 • The key to the closeness to the truth is in private consultations and journeys.
 • Do not become subservient to the gifts in such a manner that you forget the bestowal of the gifts.
 • The provisions and luggage undoubtedly is modesty, such that, because of it, the doors of sovereignty and reality seem closed.
 • It is not becoming of a mo’min to sleep until he has kept his will and testimony ready.
 • The obedience of Allah SubHanuhu wa Ta’ala is by asking and not by desiring.
 • You are busy in building mansions and palaces for others to stay in while; its accountability rests entirely on you.
 • O! Children of Adam Alaihis Salaam be modest towards Allah SubHanuhu wa Ta’ala as you would be modest towards your religious neighbor.
 • When a person commits a sin, he closes the doors, draws the veils and hides from the creation and goes against the commands of the creator in private, and then the creator says, O! Son of Adam Alaihis Salaam you have regarded me the least amongst those that can see you because you found it necessary to hide yourself from the creation yet you have not shown modesty and shame even equivalent to that of the creation towards me.
 • It is not beneficial to be a master at speech when you are immature at heart.
 • Be obedient with a direction; don’t become obedient to the masses.
 • Do not become a polytheist by regarding your wealth as absolute and total power of assistance.
 • O! You who make fun of others very soon you will know the answer to your own fate.
 • O! Munafiqa (Hypocrites) very soon you will see the punishment of Allah SubHanuhu wa Ta’ala descending upon you in this World and the hereafter. The times are pregnant and very soon you will see what it gives birth to.
 • Your actions are proof of your belief and your exterior appearance is a sign of your interior condition.
 • To turn your face towards the creation is to turn your back towards Allah SubHanuhu wa Ta’ala .
 • Empty desires are the jungle of stupidity and folly and only the foolish hustle and bustle aimlessly within it.
 • Make silence your habit, anonymity you clothing, escape from the creation your aim and if it is possible then dig the hole and sit down in it. This habit should stay with you until such time that you Iman (Faith) has reached an age of maturity and is unquestionable.
 • Those that wish the approval of the creation should show patience of the oppression of the created.
 • Do not turn away from the creator because of some misfortune, because he may be testing you with it.
 • Moderation is half of one’s sustenance (livelihood) and good manners is half of religion (Deen).
 • O Doers of good deeds! Adopt sincerity otherwise it is wasted effort.
 • If you are afraid of your destination then whichever way or wherever you look at, you will find that you are surrounded by ferocious beasts.
 • Good deeds are done in privacy and not in public except that which is Fard (compulsory) which is performed in exposure.
 • Everything that you rely on, every person you afraid of or you keep that trust in, becomes your God.
 • 1. Special testimony 2. Making the commands of Allah SubHanuhu wa Ta’ala compulsory upon yourself 3. Not to fear or trust anyone 4. To make all your needs aware only to Allah SubHanuhu wa Ta’ala and put your Faith in him, To ask of him alone and never put your trust in anyone except Allah SubHanuhu wa Ta’ala .
 • A seeker is not truthful until he places the needs of sustenance of his companions over and above the sustenance of his soul and desires.
 • Remain honourable among the people, for by revealing your poverty you will fall in status in their eyes.
 • Meet the wealthy and rich with dignity ad prevalence and the poor with humility and humbleness.
 • Your keeping the company of careless and negligent people is a sigh of your carelessness and negligence.
 • To love of the creations is in its well wishing.
 • To give is better than to receive.
 • That person who is generous with the creation then he is close to Allah SubHanuhu wa Ta’ala .
 • A residence that is fit to be called a house, clothes that cover the body, a stomach full of sustenance and a wife is not regarded as Worldly but to face towards the Worldly while showing your back to your creator is Worldly.
 • Even if you have said Allah SubHanuhu wa Ta’ala aloud, then even then you would be interrogated whether it was said in sincerity or in show.
 • When the remembrance of Allah SubHanuhu wa Ta’ala finds a place in the heart then for servant to remember Allah SubHanuhu wa Ta’ala continuously becomes continuous and everlasting even though the lips are closed.
 • Carry out the rights that the ruler has upon you and do not question that which is obligatory upon you.
 • There is greater dignity in the remembrance of Allah SubHanuhu wa Ta’ala than in death; at the time of cutting someone short by razing them to the ground and thereafter realising it was fruitless to sow the seeds of hate.
 • Hide your troubles and you will receive closeness to Allah SubHanuhu wa Ta’ala .
 • A mo’min leaves his family in the care of the creator while a munaafiq leaves his family in the care of his dirham and dinaars (wealth).
 • There are 3 types of creation 1. Angels 2. The Devil 3. Man. The Angels are entirely good and the devil is entirely bad. Man is a mixture of good and bad. Whoever is overcome with good he can be likened to an Angel and whoever is overcome with evil he can be likened to the devil.
 • Do not laugh with those that are laughing but cry with those that are crying.
 • If your thoughts are with the creator then you are subservient to the creator. If your thoughts are with the creation then you are subservient to the creation.
 • Give priority to the hereafter over the World and you will benefit in both, but priority is given to the World over the hereafter then you would suffer losses in both.
 • Do not spend even one night in the hate and malice of anybody.
 • The sign of your sincerity is that you praise the creation and you do not turn your attention towards derogatory remarks nor do you show greed and avarice towards their wealth but you give your lord his right and your deeds are for your benefactor and not for the gifts, for the king and not for the kingdom and for the truth and not for falsehood.
 • As long as the doors of good health are open to you then regard it as a blessing for very soon it will be closed upon you. So as long as you have the strength and power to do good deeds regard it as a blessing.
 • It is wrong to claim respect towards your creator as long as you have no respect whatsoever for his creation.
 • When an ‘Alim is not an ascetic then, he is a punishment upon those that follow him.
 • A Mu’min, as he grows older Faith becomes stronger.
 • To search for good fortune is an unnecessary trouble and to search for that which is not your destiny is to anger Allah SubHanuhu wa Ta’ala and disgraceful.
 • You do not concern yourself in making the creator angry by pleasing the creation. In exchange for Worldly mansions and building you destroy your hereafter. Very soon you will be caught. He will definitely catch you whose imprisonment is very, very fearful.
 • What, you do not become ashamed ordering him to change your fate? Are your more commanding, more just and merciful than him? You and the entire creation are his servants. It becomes compulsory upon you to adopt, peace, solitude and silence.
 • Saying without deeds and deeds without sincerity are not worthy of acceptance.
 • A person once came to the Prophet SallAllaho Alaihi wa Sallam and said that he loves him (SallAllaho Alaihi wa Sallam) very much. The Prophet SallAllaho Alaihi wa Sallam said to him “lay down a cloth or spread a cloth for Poverty.” Another person said that he loves Allah SubHanuhu wa Ta’ala , The Prophet SallAllaho Alaihi wa Sallam said “spread a cloth for misfortune, for the love of Allah SubHanuhu wa Ta’ala and the Prophet SallAllaho Alaihi wa Sallam is intertwined with poverty and misfortunes.”
 • You are busy accumulating that which you would not be able to eat. You desire for that which you cannot attain. Construct those buildings in which you will not stay. All this makes you blind to the status of your creator.
 • Be happy in the changes and choices that the creator made for you. If you stay in this manner with him then he will definitely change your fears and horrors.
 • Adopt patience for this World is an assembly of troubles and calamities.
 • When somebody approaches carrying tales or gossiping or informing you about what another has said to him about you then admonish him and tell him that he is worst than that person that was gossiping about you for that person spoke behind your back while he is telling it straight to your face. That person has not made you listen yet he made you listen to it.
 • What an unfortunate person is he who had not been given the habit of being merciful in his heart for all living things?
 • Your biggest enemies are those that are your biggest supporters.
 • The sum total of all the essence of good is to seek knowledge, practice upon it and teaching it to somebody.

“True Meaning and Excellence of Baait / Bayth”

The meaning of Bay’at or pledging spiritual allegiance is to be totally sold, which means to surrender yourself totally to a Spiritual Master (Murshid) to guide you to Allah.

Bay’at should be done on the hands of that person who possesses the following e attributes or else Bay’at will not be permissible. These are:

1. First and foremost, he must be a Sunni Muslim holding correct Islamic beliefs.
2. He should at least have that amount of knowledge which will enable him, without the assistance of anyone, to extract questions relating to Islamic Jurisprudence from Islamic books.
3. His Silsilaa (Chain of Spiritual Order) must be directly linked to the Holy Prophet (SallAllahu Alaihi wa Sallam) without a break in the sequence.
4. He must not be a Fasiq-e-Mo’lin (One who openly commits transgression and sin).

People, today, consider Bay’at to be some kind of fashion. They are ignorant of the reality of Bay’at. An example is given here to give you an idea of what Bay’at really is. Once a Murid (Disciple) of the great Shaykh Sayyiduna Yahya Maneri (Radi Allahu’ Ta’ala Anho) was drowning. Sayyiduna Khidr (Alaihis Salaam) appeared and said the Murid, “Give me your hand and I will save you”. The Murid replied, “This hand has already been given in the hands of Sayyiduna Yahya Maneri Radi ALLAHu Ta’ala Anho and since it belongs to him I cannot give it to anyone else”. Sayyiduna Khidr Alaihis Salam disappeared and, instantly, Sayyiduna Yahya Maneri Radi ALLAHu Ta’ala Anho appeared and saved him.

Baab ash-Shaykh, Hadratal Qadriya, Mazar of Sultan al-Awliya Sayyiduna
Ghawth al Aa’zam Shaykh Abd al-Qadir al-Jilani Radi Allahu Ta’ala Anhu, Baghdad Sharif – Iraq

TAJDID-E-BAY’AT (RENEWAL OF BAY’AT)

Tajdid or renewal of Bay’at used to take place in the time of the Holy Prophet SallAllaho Alaihi wa Sallam. Once the Holy Prophet SallAllaho Alaihi wa Sallam personally took Bay’at thrice from Sayyiduna Salmah bin Akwah Radi ALLAHu Ta’ala Anho who was preparing to leave for Jihad. In the first instance, Rasoolullah SallAllaho Alaihi wa Sallam asked, “Did Salmah take Bay’at?” After a while the Holy Prophet SallAllaho Alaihi wa Sallam asked, “Salmah, are you not going to take Bay’at?” Sayyiduna Salmah Radi ALLAHu Ta’ala Anho said, “Ya Rasoolullah SallAllaho Alaihi wa Sallam! I had already taken Bay’at”. After all the Ashabs had taken Bay’at, the Prophet of Islam SallAllaho Alaihi wa Sallam repeated for the third time, “Salmah are you not going to take Bay’at?” Sayyiduna Salmah Radi ALLAHu Ta’ala Anho said, “Ya Rasoolullah SallAllaho Alaihi wa Sallam! I have already taken Bay’at twice”. The Prophet of Islam SallAllaho Alaihi wa Sallam said, “Repeat the Bay’at”. So, Sayyiduna Salmah Radi ALLAHu Ta’ala Anho, in a single sitting took Bay’at (Tajdid) thrice.

The secret and wisdom of the emphasis of Bay’at made on him was that he always made Jihad with the Kufar by foot. For him to now dash into the army of the enemy and confront them alone meant nothing to him.

Hadrat Sultan Shahabuddin Soharwardi Radi Allahu Ta’ala Anho, Baghdad – Iraq

BAY’AT AND ITS BENEFITS

There are two types of Bay’at:

(A) BAY’AT-E-BARAKAH

This is to initiate one’s self for the mere Barakah (Blessing) of joining a Silsila and this is the general idea or reason of today’s Bay’ats. This should, at least, be done with a good intention. If Bay’at is taken for mere worldly gain or any reason other than spiritual upliftment, then such Bay’at is Batil (null and void). For Bay’at-e-Barakah it is sufficient if the Shaykh you take Bay’at from is Shaykh-e-Ittisal, which means that his Silsila is linked to the King of the Prophets, Sayyiduna Muhammad SallAllaho Alaihi wa Sallam without a break in sequence and that the Shaykh possesses the four mentioned pre-requisites mentioned.

A’la Hazrat (Radi ALLAHu’ Ta’ala Anho) states: “The above Bay’at is not useless, but beneficial, in fact, very beneficial and profitable in Deen and Dunya. At least, his name would be recorded in the books of the Beloved of Allah (Mehbooban-e-Khuda). By just having a link with a spiritual order (Silsila) is by itself a great fortune and blessing of which three are mentioned below:

1. Emulation or imitation of the elite and Beloved ones of Allah (Khasan-e-Khuda) in the field of Tariqah or Sufism. Rasoolullah (SallAllahu Alaihi wa Sallam) said:

“One who imitates a nation is among them”.

Sayyiduna Shaykh-ush-Shuyuk Shahabud Din Suhrwardi (Radi ALLAHu’ Ta’ala Anho) states in his book, “Awariful Ma’ahrif”:

“Be it known that there are two types of Bay’at – Bay’at-e-Tabaruk (Barakah) and Bay’at-e-Iradah (Devotion). The actual intention of the Murids of a Masha’ikh is Bay’at-e-Iradah and Bay’at-e-Tabaruk has similarity with it. So for the real and true Murid there is Bay’at-e-Iradah and, for those who desire imitation there is Bay’at-e-Tabaruk because those who imitate a nation is amongst them”.

2. A divine link is connected with the Awliya and Sualihin. Rasoolullah (SallAllahu Alaihi wa Sallam) says that His Rabb, the All Powerful and Almighty Allah says.

“There are those people who, by merely sitting with them, one will never become a Kafir”. (This refers to the Awliya)

3. The Beloved of Allah are Ayat Rahmah (Signs of Mercy). They take into their fold of mercy all those who remember and honour them and also focus their beams of mercy on them. Someone asked the King of the Awliya, Sayyiduna Ghousul Azam (Radi ALLAHu’ Ta’ala Anho):

“If any person takes your name in respect and honour though he may not be your Murid or not initiated by you personally, would he be counted as your Murid?”

The great Ghawth replied:

“Allah will accept those who have any form of relation or connection with me and notes his name in my spiritual office. If such a person adopts any desired path, Allah will bless him with guidance and repentance. He will be under my spiritual banner. Verily, my Rabb, the All Powerful and Almighty, has promised me that all my Murids, all those who love me and all those who follow the path I am on, will enter Jannah (Paradise)”.

Hadrat Sultan Bahauddin Naqshbandi Radi ALLAHu Ta’ala Anho, Bukhara – Uzbekistan

(B) BAY’AT-E-IRADAH

This means to totally abolish ones desires and intentions and surrender on’s self at the hands of a true Guide or Spiritual Master who has entered the Kingdom of the Heavens. You have totally empower him as your commander and ruler. You have to sincerely obey and execute all his orders and methods entrusted on you by him concerning the path to the spiritual domain. Never take a step without his consent even though some laws and orders may not suit you or make sense to you. Remember the example of Khidr (Alaihis Salam) when Sayyiduna Moosa (alaihis salam) met him and they both travelled together. The Murshid’s commands may cause great discomfort to you and at such moments the Murid must regard this as the interference of the Cursed Shaitan. Your every hardship and difficulty must be presented to him. In conclusion, the Murid must totally hand himself over to the Shaykh like a corpse in the hands of a person performing Ghusal. This is known as Bay’at-e-Salikin. Such Bay’at is regarded as being the aim and object of the grand Spiritual Masters. Such Bay’at leads one to Allah the Almighty. It was Bay’at-e-Salikin that was taken by the Ashabs at the hands of the Holy Prophet (SallAllahu Alaihi wa Sallam).

Sayyiduna Obadah bin Samat (Radi ALLAHu’ Ta’ala Anho) states:

“We had taken Bay’at (at the hands of Rasoolullah SallAllahu Alaihi wa Sallam) on the following principles:

We will await his command and execute it in times of every ease and difficulty, every form of ecstasy or displeasure. And when the Master commands us we will never disobey or cross question him”.

The command of the Murshid is the command of Rasoolullah (SallAllahu Alaihi wa Sallam) and his command is the Command of Allah, the All Powerful, Who nobody dares disobey. Allah states in the Holy Quran:

“And it is not appropriate for faithful men and women; when and His Messenger have judged a matter, to consider it a matter of choice for themselves; and one who does not accept the judgement of and His Messenger has indeed clearly entered darkness.” [Sura Ahzab: 36]

In “Awariful Ma’arif” Shaykh Shahab al-Din Suhrawardi Radi ALLAHu Ta’ala Anho sates:

“To be under the command of the Shaykh is to be under the Command of Allah and His Rasool SallAllaho Alaihi wa Sallam and is the revival of a Sunnah – Bay’at. This is only applicable on those persons who imprison themselves in the hands of the Shaykh, discard all desires and dissolve themselves in the Shaykh (Fana-fish-Shaykh)”.

Shaykh Suhrawardi Radi ALLAHu Ta’ala Anho also states:

“Abstain from criticizing the Shaykh for it is a deadly poison for the Murid. It is extremely rare for a Murid who criticise his Shaykh to find serenity and success. In any action of the Shaykh which does not seem correct to the Murid, he should remember the events of Sayyiduna Khidar. This is because the actions performed by Sayyiduna Khidar Alaihis Salam were apparently questionable (e.g. making a hole in the boat of the poor and killing an innocent child), but when the reasons for these actions were explained then it became obvious that the Shaykh should not be questioned”.

Sayyiduna Imam Abul-Qasim Qushayri Radi ALLAHu Ta’ala Anho states in his Kitab, “Risalah”, that Sayyiduna Abu Sahal Sahlooki Radi ALLAHu Ta’ala Anho states,

“Any person who says ‘why’ to any word of his Shaykh will never achieve success.”

May Allah Azza wa Jal grant us peace and success. Aameen!!

Shahanshah-e-Hind Hadrat Khwaja Ghareeb Nawaz
Sultan Moenuddin Chishti Ajmeri Radi Allahu Ta’ala Anho, Ajmer Sharif – India

RECTIFICATION TO A MISCONCEPTION:

It has become a misconception today, that only Sayyids (descendants of the Beloved Prophet SallAllahu Alaihi wa Sallam) are allowed to be Peers. They are the only ones who have the right of making mureeds. Sadly, amongst those who spread such propaganda, are mostly those who themselves are not Sayyid and only claim to be Sayyid, so that they may broaden their horizons. True Love and respect for the Sayyid is the recognition of the people of Imaan. Very deprived and unfortunate are those who have no love for the family of the Prophet (SallAllahu Alaihi wa Sallam). But it must be noted, that it is not necessary to be Sayyid to be a Peer. The Holy Quran says,

“The exalted and respected in the Court of Allah are those amongst you that are pious and Allah Fearing.”

It must be noted, that, Hadrat Ghawth al-Azam Shaykh Abd al-Qadir al-Jilani (Radi Allahu Ta’ala Anhu) is no doubt Hasani Husaini Sayyid, but his Peer, Hadrat Abu Saeed Makhzoomi, and his Shaykh Hadrat Abul Hassan Hakaari and His Shaykh Hadrat Abul Farah Tartoosi and various other Shuyookh of the Silsila, namely Shaykh Abdul Waahid Tameemi, Shaykh Abu Bakr Shibli, Hadrat Junaid Baghdadi, Hadrat Siiri Saqti and Hadrat Ma’roof Karkhi Radi Allahu Anhum al-Ajma’een are all not Sayyids. The Peer of Sultaan al-Hind Hadrat Khwaja Mueen al-Deen Chishti Alaihir Rahma wa ar-Ridwaan, Hadrat Khwaja Usman Harooni Alaihir Rahma wa ar-Ridwaan is also not a Sayyid.

AlaHadrat (Radi Allahu Anhu) states:

To say that it is a condition for a Peer to be Sayyid, is to claim that all the silsilas (Spiritual Chains) are baatil (broken). In the Silsila Aaliyah Qadiriyah, all the Shaykhs between Sayyiduna Ali Rida and Hadrat Ghawth al-Azam (Radi Allahu Ta’ala Anhum al-Ajma’een) are all non Sayyids. And in the Silsila Aaliyah Chishtiya, immediately after Sayyiduna Ali (Radi Allahu Ta’ala Anhu) is Hadrat Imam Hassan al-Basri (Radi Allahu Ta’ala Anhu), who neither Sayyid, Quraishi nor an Arab, and in Silsila Aaliyah Naqshabandiya, the actual inception is from Hadrat Abu Bakr Siddique (Radi Allahu Anhu). [Fatawa Radawiyyah, Vol. 9, Page 114]

THE EXCELLENCE OF RECITING ONE’S SiJRAH

There are many virtues in reciting one’s Sajrah of which a few are mentioned below:

1. Memorising the chain of Awliya up to Rasoolullah SallAllahu Alaihi wa Sallam.
2. The Zikr and Remembrance of Swalihin (Awliya) is the means of receiving Allah’s Rahmah (Mercy)
3. Performing the Esal-e-Sawab for all the Spiritual Masters which is a cause of receiving their spiritual guidance.
4. When the Murid remembers them in times of ease the Awliya of the Silsila will remember him in times of hardship and will also be of assistance to him.


Extracted from
Irshadaat-e-AlaHadrat Alaihir raHma
Translated by: Shaykh Abd al-Hadi al-Qadiri

..:: Permissibility of Celebrating Urs in Islam ::..

Meaning of the word “URS” from Sahih Hadith

The literal meaning of Urs is wedding, and it is for this reason that the bride and bridegroom are called ‘Uroos’.

Word Urs in Sahih Hadith

The date of demise of the Friends of Allahعزوجل and Buzurgs is called Urs because, whih the angels who question in the grave (Nakeerain) test the deceased and find him to be successful,they say, “Sleep like a bride who will not be awakened by anyone except for the person who is most beloved to her.”

Reference : [Mishkaat, Baabu Ithbaatil-Qabr]

Because these angels have called them ‘Uroos’ on that date, it therefore becomes the day of ‘Urs’,

Another reason is because, on this day, the angels will reveal the beauty and splendor of Rasoolullahصلی اللہ علیہ وسلم and ask him, “What did you say about this man?” He will reply, “He is the Uroos (adorned personality) of all creation. The entire creation has attained splendor through him.” Meeting the beloved is the day of ‘Urs’, and it is for this reason that the day is called Urs.

Celebration of Urs proven from Sahih hadith and Sunnah of Prophet (صلى الله عليه وسلم)

Let me quote the arabic hadiths again From tafseer ibn e khateer
,
فيدخل فيسلم ثم ينصرف، رواه ابن جرير. ورواه ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل بن عياش، عن أرطاة بن المنذر عن أبي الحجاج يوسف الألهاني قال: سمعت أبا أمامة، فذكر نحوه. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قبور الشهداء في رأس كل حول، فيقول لهم: { سَلَـٰمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَىٰ ٱلدَّارِ } وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان

Translation : The Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم) used to go to the graves of the martyrs of Uhd once a year and also recite the verse of the Holy Qur’an on excellence of patience. The Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم) used to pray for them. When the beloved Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم) passed away himself, the Khalifs, Abu-Bakr (رضي الله عنه), Umar (رضي الله عنه), Usman (رضي الله عنه) used to do the same thing.

Reference :

►Tafsir Tabari,

►Tafsir Ibn-Kathir for Quran 13:20

►and Tafsir Qurtabi by Imam Tabari, Imam Qurtabi commentary of Surah Ra’d Verse 20.]

► Shaami states and quotes same hadith in Vol. 1, Baabu Ziyaaratil-Quboor

For Online Source of Tafsir ibn kathir ( Click Here )

So from Above Sahih hadith we conclude that

1) On the day of the passing away of a Saint or on a specific date, his admirers, disciples, followers and relatives assemble together at the grave of the Saint to obtain spiritual benefit and celebrate the anniversary with rejoice.

2) It is also very worthy to recite the Quran Shareef and pass on the Sawaab (reward) to their soul and to recite Fateha and distribute sweetmeat among those present.To Recite Naats or do other forms of Zikr of Allah is also done on such a blessed day.

For proofs on Ishal e Thawab [sending blessing to deceased by good acts ] (Click here )

3) Or to give lectures and remember the work done by Awliyas [rahimullah] and how they acted on Quran and sunnah and spread Islam around the world.

View point of Classical scholars of Al Islam

Shah Abdul-Azeez Muhaddith Dehlwi رضی اللہ تعالٰی عنہ

writes, “Secondly, many people gather and, after completing the Quran and Fatiha on the Sheerini, distribute it amongst those present. This part was not practiced in the Holy Prophet’sصلی اللہ علیہ وسلم time or during the era of the Khulafaa-e-Raashideen, but there is nothing wrong in someone doing so. Rather, the deceased attain benefit from the actions of the living.”

[Fataawa Azeezia, Pg. 45]

Shah Abdul-Azeez Muhaddith Dehlwi

Answering Maulwi Abdul-Hakeem Siyaalkoti, Shah Abdul-Azeez Muhaddith Dehlwi رضی اللہ تعالٰی عنہ writes, “This taunt is because people are unaware of conditions.
No one accepts anything else to be Fardh except for what the Shariah has classified as so, Yes, attaining barkat from the graves of the pious, reciting the Holy Quraa and Isaal-e-Thawaab and distributing sweetmeats and food to assist them (m thawaab) is good according to the Consensus of the Ulama. The day of Urs appointed to remind people of his demise. Otherwise, on whatever day these acts are done is good,” –

[Zubdatun-Nasaaih fi Masaailiz-Zabaaih]

Hadrat Shaikh Abdul Qudoos Gangoohi رضی اللہ تعالٰی عنہ

writes to Maulana Jalaaluddin, “The Urs of Peers, according to their method with Samaa wl cleanliness, should be practiced,”

[ Maktoob. Letter no. 182]

Haaji Imdaadulilb Muhaajir Makkir رضی اللہ تعالٰی عنہ

the Peer of Maulwi Rashid Ahmed and Ashraf Ali Thanwi [deoband founders ], notably stresses the permissibility of Urs and, while explaining his practices, رضی اللہ تعالٰی عنہ writes, “The practice of this Feqe (i.e. myself) in this matter is that I make Isaal-e- Thawaab to the soul of my Peer every year. Firstly, Quran is recited, and if there is enough time, Moulood Sharif is read.
Thereafter the reward of this is conveyed.” –

Deobandi founder Rashid Aluned Gangohi

also accepts Urs to originally be permissible. He writes, “

It is known from Arabs that they used to commemorate the Urs of Hadrat Sayed Ahmed Badawi رضی اللہ تعالٰی عنہ on a large scale with much pomp, The Ulama of Medina used to especially observe the Urs of Sayyiduna Ameer Hamza رضی اللہ تعالٰی عنہ.
Whose grave (Mazaar) was at the mountain of Uhud. In short, Muslims throughout the globe, including the Ulama, pious and especially the people of Madina, used to strictly observe Urs, and that which is good according to Muslims is good in the sight of A1lah عزوجل “

[Fataawa Rashidia, Vol.1, Pg. 92]

PLACING OF GHILAF [cloth] ON THE GRAVE

Cloth on the grave is placed for respect. There is nothing wrong in it just as Cloth on Kaaba sharif is place to increase its respect.

1) Ghilaf or Chadar (cloth) is placed on the grave of a Wali or pious Muslim for the benefit of the visitors so that they may understand and realise the status of the deceased Muslim.

2) It is allowed to put on a Ghilaf on the graves of Awliya and Ulema when it is recognised that the majority respect the person in the grave. People are also aware of the holy person’s status and gain auspiciousness from the holy person who is resting in the grave.

3) In the famous Hanafi fiqh book, “Raddul Mukhtaar”, it is stated: “It is permissible to place a cloth on the Qabar of a Wali or pious Muslim so that visitors be more respectful when visiting the grave. We should also realise that the basis of action is upon the intention”.

THE BURNING OF INCENSE STICKS, LOBAAN, ETC.

To light incense sticks (agarbatti) and lobaan in the Mazaar of the Awliya (or the gatherings of Khatams) and for the benefit of the visitors is permissible.

One should bear this in mind that it is done not for the deceased but rather for the comfort of the visitors, as they will feel better in a sweet-scented environment.

The action of doing good deeds for others is also a means of Sadaqa and the deceased also receive the Sawaab of this Sadaqa performed by those who are living. In the end this is an act done to create freshness in the air only.

PLACING OF FLOWERS OF THE GRAVE

The placing of flowers on the grave of an ordinary or a pious Muslim is permissible.

Objection: Putting flowers on the graves
Sahih Al Bukhari – Volume 1, Book 4, Number 215
Narrated Ibn ‘Abbas: Once the Prophet (Sallalahu Alaihi Wasallam), while passing through one of the grave-yards of MADINA or MAKKAH heard the voices of two persons who were being tortured in their graves. The Prophet ( said, “These two persons are being tortured not for a major sin (to avoid).” The Prophet then added, “Yes! (they are being tortured for a major sin). Indeed, one of them never saved himself from being soiled with his urine while the other used to go about with calumnies (to make enmity between friends).” The Prophet then asked for a green leaf of a date-palm tree, broke it into two pieces and put one on each grave. On being asked why he had done so, he replied, “I hope that their torture might be lessened, till these get dried.”

 

so putting flowers or petals on a grave is a established Sunnah.

Allama Tahtawi (radi Allahu anhu) states: “Some among our preceeding Ulama have given a legal verdict that the action of placing flowers or fresh branches is Sunnat and is proven from Hadith”.

Wet grass should not be removed from the grave because the wet grass prays the Tasbih of Allah Taala and gives solace to the buried. If it is removed then you have committed an unjust deed for the deceased.

On the issue of – > click this link: Kissing a Shrine/grave Or putting head on Grave

PROOF 1

It is also narrated that Mu`adh ibn Jabal and Bilal came to the grave of the Prophet and sat weeping, and the latter rubbed his face against it.

► Ibn Majah 2:1320,

►Ahmad,

►al-Tabarani,

►al-Subki, and Ibn `Asakir

PROOF: 2

Dawud ibn Salih said: “[The governor of Madina] Marwan [ibn al-Hakam] one day saw a man placing his face on top of the grave of the Prophet. He said: “Do you know what you are doing?” When he came near him, he realized it was Abu Ayyub al-Ansari. The latter said: “Yes; I came to the Prophet, not to a stone.,

► Ibn Hibban in his Sahih,

►Ahmad (5:422),

►Al-Tabarani in his Mu`jam al-Kabir (4:189) and his Awsat according to Haythami in al-Zawa’id (5:245 and 5:441 #5845 Book of Hajj, “Section on the honoring of the dwellers of Madina, chapter on placing one’s face against the grave of our Master the Prophet ” and #9252 Book of Khilafa, “Chapter on the leadership of those unworthy of it”),

►al-Hakim in his Mustadrak (4:515);

► both the latter and al-Dhahabi said it was sahih.

► It is also cited by al-Subki in Shifa’ al-siqam (p. 126)

►and Ibn Taymiyya in al-Muntaqa (2:261f.)

Seeking / Asking Help from Aulia

..::: Hazrat Umar Farooq Radi Allah Ta’ala Anhu :::..

“If there were to be a Prophet after me,
he would have been Umar.”(Tirmidhi)

“Amongst the nations before your time, there have been inspired people (who were not Prophets), and if there is one amongst my Ummah, he is Umar”
– Rasulallah (SallallahoalaihiwasallaM)

Introduction

Hazrat Umar (R.A) belonged to the Adi family of Quraish tribe. In the 8th generation, his lineage joins with Rasulallah (s.a.w).He was born in 583 A.C., about forty years before the great Hijrah. The early life of Hazrat Umar is not known in detail. In his youth he was a famous wrestler and orator, and a spirited person. He was one among the few people in Makkah who knew how to read and write. His main occupation was business.When the Rasulallah (s.a.w) recieved the revelation and invited people to Islam, Hazrat Umar initially became the sworn enemy of Islam and Rasulallah (s.a.w), and did not hesitate to harm the Muslims at every opportunity.

Hazrat Umar’s acceptance of Islam

It was the sixth year of Rasulallah (s.a.w)’s mission when the leaders of Quraish called a meeting and asked for volunteers for the assassination of Rasulallah (s.a.w). Hazrat Umar offered himself for this job and everybody in the meeting exclaimed that he was the right person for it. While he was on his way, with a sword in his hand, he met Hazrat Sa’d bin Abi Waqqas who enquired of him about where he was going. Hazrat Umar told him that he was going to murder Rasulallah (s.a.w). After some discussion Hazrat Sa’d said, “You had better take care of your own family first. Your sister and brother-in-law both have accepted Islam”.

Hearing this, Hazrat Umar changed his direction and went straight to his sister’s house. When Hazrat Umar knocked at the door, they were being taught the Holy Qur’anby Hazrat Khabbab (R.A). His sister Fatima was frightened on hearing Hazrat Umar’s voice and tried to hide the portion of the Holy Qur’an she was reciting. When Hazrat Umar entered the house he enquired about their Islam and on finding that they had accepted Islam, he first fell upon his brother-in-law and beat him severely. When his sister intervened he smote her so violently on her face that it bled profusely. On this his sister burst out: “Do whatever you like, we are determined to die as Muslims”.

When Hazrat Umar saw his sister bleeding, he cooled down and felt ashamed. He loved Fatima very much but could not tolerate her conversion to Islam. However, deeply moved, Hazrat Umar asked her to show the pages on which the Holy Qur’an was written. But she was, after all, Hazrat Umar’s sister and told him straight, “You can not touch it unless you take a bath and make yourself clean”.

He then took a bath and read the scripts. It was the beginning of Surah Ta Ha (Chapter 20 of the Holy Qur’an). Finally he came to the verse:

“Lo! I even I, am Allah, there is no god save Me. So serve Me and establish Salat for My remembrance.”(Holy Quran – 20:14)

At this, Hazrat Umar exclaimed, “Surely this is the Word of Allah. Take me to Muhammad (s.a.w)”.

On hearing this Hazrat Khabbab (R.A), who had hidden himself in the house, came out from inside and said, “O Umar! Glad tidings for you. It seems that the prayer of the Rasulallah (s.a.w) which he said last night has been answered in your favour. He prayed to Allah: “O Allah, strengthen Islam with either Umar b. Khattab or Umar b. Hisham, whomsoever Thou pleaseth”.
Hazrat Umar then went to Rasulallah (s.a.w). On seeing him, Rasulallah (s.a.w) asked him, “Umar! what brings you here”? He said, “I am here to accept Islam”.
Hearing this the Muslims shouted with joy, “Allahu Akbar! (Allah is the Greatest)” and the sound echoed though the air of Makkah.

As a matter of fact, Umar’s conversion to Islam was a terrible blow to the morale of the disbelieves. Hazrat Abdullah bin Mas’ud, a great Companion, says, “Hazrat Umar’s conversion to Islam was a great triumph, his emigration to Madinah a tremendous reinforcement and his accession to Caliphate a great blessing for the Muslims”.

Hazrat Umar gets the title of Al-Farooq (RAu)

The conversion of Hazrat Umar (R.A) strengthened Islam.Before this, Muslims had lived in constant fear of the disbelievers, and most of them were concealing their faith. The Muslims were now able to offer their Salat publicly. When Hazrat Umar (R.A) became a Muslim, he declared his faith openly before the Quraish chiefs. Though they stared at him, they could not do any harm to him. Then once he had been granted permission from Rasulallah (s.a.w), he led a party of the Muslims to the Kabah to offer Salaat. Hazrat Hamza, who had accepted Islam a few days before Hazrat Umar (R.A), carried another party of the Muslims to Kabah.

When all the Muslims gathered in the Kabah, they offered their Salat in congregation. Rasulallah (s.a.w) led this, and it was the first public Salat in the history of Islam. For this courageous and bold action of Hazrat Umar (R.A), Rasulallah (s.a.w) gave him the title of al-Farooq i.e., the one who makes a distinction between the right (haqq) and the wrong (batil).

Migration to Madinah

When the Muslims were ordered to migrate to Madinah, most of them left Makkah quietly and in secret, but Hazrat Umar (R.A) declared it openly.He put on his armour and first went to the Kabah. After performing the Salat, he announced loudly: “I am migrating to Madinah. If anyone wants to check me, let him come out. I am sure that his mother would cry for his life”.There was no man in Makkah to accept the challenge of Hazrat Umar (R.A). Then he migrated to Madinah boldly.

Hazrat Umar’s services to Islam

Hazrat Umar (R.A) had great love for Allah and Rasulallah (s.a.w). He participated in almost all the big battles: Badr, Uhud, Ahzab, Khaibar, Hunain etc. In the expedition of Tabuk, he gave half of his wealth in the path of Allah.He was next to Hazrat Abu Bakr (R.A) in the sacrifice of his belongings for the cause of Allah.

Rasulallah (s.a.w) also had a deep love for him. Once he remarked, “Were a prophet to come after me, he would have been Umar”.
In another Hadith mentioned in Bukhari, Hazrat Abu Hurairah (R.A) narrated that Rasulallah (s.a.w) said, “In Bani Isra’il (Israelites), there were people who were not prophets but talked to Allah. Were anyone in my Ummah like those persons, he would be Umar”.

The death of Rasulallah (s.a.w) was a great shock to him, and he could not believe it until Hazrat Abu Bakr (R.A) reminded him of a clear verse of the Holy Qur’an on the subject. He then went to the Council Hall along with Hazrat Abu Bakr (R.A) where the people of Madinah had assembled to select the First Caliph. Hazrat Umar (R.A) was the first person to pledge loyalty (Bai’at) at the hand of Hazrat Abu Bakr(R.A), and then helped him throughout the duration of his rule.

Hazrat Umar Farooq – the second Khalifa of Islam

During Hazrat Abu Bakr’s illness he consulted the people about the next Khalifah, and then gave his decision in favour of Hazrat Umar (R.A) who took the charge of Khilafat after the death of Hazrat Abu Bakr (R.A) on 22nd of Jamadius Thani 13 A.H. (23rd August 634 AC).
Umar (R.A.) followed fully the ways of Rasulallah (s.a.w) and the policy of his predecessor, Hazrat Abu Bakr Siddique, with his characteristic zeal and vigour. It was his strict adherence to the Sunnah of Rasulallah (s.a.w) which helped him to subdue the mighty empires of Persia and Byzantine.

The period of Hazrat Umar’s Khilafat undoubtedly is the Golden Age of Islam in every respect.
He was a man of extraordinary genius who not only moulded the destiny of the nation but made history of his own.

He followed the footsteps of Rasulallah (s.a.w) to the fullest extent. It was Hazrat Umar under whose rule Islam became an international power and the mighty empires of Persia and Byzantine crumbled before the army of Islam.Within ten years of his glorious rule, the whole of the Persian Empire, Syria, Palestine, Egypt and a part of Turkey came under the banner of Islam and the nations entered the fold of Islam.

Martyrdom of Hazrat Farooq-e-Azam (R.A)

In 23 A.H., when Hazrat Umar returned to Madinah from Hajj, he raised his hands and prayed:

“O God! I am advanced in years, my bones are weary, my powers are declining, and the people for whom I am responsible have spread far and wide. Summon me back to Thyself, my lord!”

Some time later, when Hazrat Umar went to the mosque to lead a prayer, a Magian named Abu Lulu Feroze, who had a grudge against Hazrat Umar on a personal matter, attacked him with a dagger and stabbed him several times. Hazrat Umar reeled and fell to the ground.
When he learned that the assassin was a Magian, he said, “Thank God he is not a Muslim.”

The injuries were so serious that the great Khalifa died the next morning.

Before his death, the Muslims asked him about his successor and he appointed a panel of six persons; Hadrat Uthma Zubair, Talha, Sa’d bin Waqqas and Abdur Rahman bin ‘Auf (R.A) to select a Khalifah from amongst them within three days after him.

He requested Hazrat Aisha (R.A) for permission for his burial beside Rasulallah (s.a.w), just as Hazrat Abu Bakr Siddique expressed the same wish. Though she had reserved that place for herself, on Umar’s request she gave it to him and that is where he was buried.

Wives and Children

Wives:

1. Hazrat Zainab (R.A) accepted Islam but died in Makkah. She was sister of Uthman bin Maz’un. She gave birth to Hazrat Abdullah Abdur Rahman and Hazrat Hafsah (wife of Rasulallah (s.a.w)) were the children she bore to Hazrat Umar.

2. Malkiah bint Jarwal, she did not accept Islam and was divorced in 6 A.H. according to Islamic law. She gave birth to Ubaidullah.

3. Quraibah bint Abi Ummiyah, she also did not accept Islam and was divorced in 6 A.H.

The above three marriages had taken place before Hazrat Umar (R.A.) accepted Islam. After accepting Islam he contracted marriages with the following:

4. Ummi Hakim bint-ul-Harith, she gave birth to a girl named Fatimah.

5. Jamilah bint Asim, she gave birth to a son who was named Asim. She was a Muslim but was divorced for some other reason.

6. Umm Kulthum bint Hazrat Ali (R.A). She was married in the year 17 A.H. She gave birth to Ruqayyah and Zaid.

7. Atikah (R.A)

Children:

Daughters
1. Ummul Mumineen Hazrat Hafsah (R.A) – the chaste wife of Rasulallah (s.a.w).
2. Ruqayyah – the youngest daughter of Hazrat Umar.

Sons
3. Abdullah
4. Ubaidullah
5. Asim
6. Abu Shahmah
7. Abd-ur-Rahman
8. Zaid

His Works

He added the phrase â prayer is better than sleep to the Fajr azaan,

The taravih prayers were formally initiated during his rule,

He instituted punishment for the consumption of liquor,

Started the Hijri system of accounting for dates,

Gave the concept of the jail,

Fixed salaries for the muezzins, arranged for light in the masjids,

Formed the department of the police, laid the foundations for a complete system for the delivery of justice,

Got the irrigation system implemented and established military cantonments and the formal army.

Hazrat Umar (Radiallahu Taala Anhu), for the first time ever in the world, granted stipends for the infants, the
handicapped, widows and the helpless.

He was the first ever to give the concept of the declaration of assets by the rulers, the government officials and the rich.

He established the institution of punishing the judges who misdelivered justice.

He, for the first time, made the rulers accountable. He used to protect the trade caravans at night.

He used to say that rulers who deliver justice, sleep fearlessly at night.

His saying is that the leader of the nation is actually its servant.

His stamp read Hazrat Umar Radiallahu Taala Anhu, death is enough of an admonition.

He never had two dishes on his table.

He used to go to sleep with a brick as a pillow.

While traveling, he would just stretch a sheet on a tree to make a shadow and go to sleep whenever sleepy.

He used to sleep on bare ground at night. His shirt had 14 patches, among them one of red leather.

He used to wear thick coarse cloth and hated soft fine one.

Whenever he appointed someone on a government position, he would get an estimate of his wealth and keep it with himself. If the wealth of that person increased during his tenure, he would be held accountable. Whenever he appointed anyone as a governor, he would advise him to never to ride a Turkish horse, wear fine cloth, consume fine flour, have a gatekeeper or close his doors to
the distressed.

He used to say that pardoning a tyrant is injustice to the oppressed.

His sentence mothers give birth to free children, since when have you enslaved them
is still considered the charter of human rights.

Seeking help ,Visiting Shrine of Ambiya ,Auliya & Pious people with Quran & Hadith references.

We are living in a world of uncertainty and misconceptions. Man is beginning to question the very roots of his beliefs for Allah Almighty and the Holy Prophet Sall Allahu alaihi wa Aalihi wa Sallim, to create doubt in the minds of the simple and unsuspecting Muslims.”


“Here is proof from QURAN, Ahadith-e-Nabawi (Sallallaho Alaihi Wasallam), Sayings of Sahab-e-Kiram and from the writings of great and authentic scholars of Islam and writings of those who declare this as SHIRK, BID’AT etc. which show beyond a shadow of a doubt that Visiting Graves and Shrines of Anbia (Alaihimus Salam) and Aulia ALLAH (Rehmatullah Alaihi Ajamaien) is Lawful.”

img_7801

What does HOLY QURAN says

1. Holy Quran says: “And when they impose on their lives (sin), they must come to your (the Nabi’s) presence, then seek repentance from ALLAH and the Rasool(Peace Be Upon Him) also asks for their forgiveness. Then, they will indeed find ALLAH Most Forgiving and Compassionate.” (An-Nisa:61)

2. Holy Quran says (summary is): “No Doubt ALLAH and his Prophet and those who offer prayers, zakat are helpers”. (Al-Maaidah:55)

3. Holy Quran says (summary is): “Verily, ALLAH helps them and Jibril and Saaleh Mumineen and then angels are helpers”. (Al-Tehreem:4)

4. Holy Quran says: “Lo! Verily, the friends of ALLAH are (those) on whom fear (cometh) not, nor do they grieve.” (Surah Younus:61)

What does Ahadith-e-Nabawi says:

1. Syedana Rasoolullah said: “Wallahu Yu’ti wa anal QASIMU Rizqihi”

“ALLAH gives and I (Muhammad) distribute”. (Bukhari, Muslim)

2. Hazrat Aaisha narrates: “Rasoolullah Sallallaho Alaihi Wasallam use to visit Baqee Shareef on late nights and Sarkar Sallallaho Alaihi Wasallam prayed there three times raising his Blessed Hands” (Muslim)

3. Allama Nabalsi states: “Sarkar use to visit Baqee Shareef and pray standing beside their graves ‘I ask comfort for you people and ourselves”. (Muslim)

4. Syedana Rasulullah Sallallaho Alaihi Wasallam said: “Recite Sura Yaseen for your died ones” (Abu Dawud, Ibn-e-Maaja, Mishkaat – Kitaabul Janaiz)

5. According to Imam Baheeqi: “Rasoolullah Sallallaho Alaihi Wasallam regularly visits the grave of Shuhda-e-Ahud every year. And Hazrat Abu Bakar Siddiq, Hazrat Umer, Hazat Usman and Hazrat Fatima (Ridwanulla Alaihim Ajamain) use to go there and praying there”. (Baheeqi)

6. Syyeduna Rasolullah Sallallaho Alaihi Wasallam said: “One who visits my grave, my Shafa’at will be necessary (wajib) upon him”. (Daar Qutni, Bazaz, Baheeqi, Ibn-e-Khuzaima)

7. Syyeduna Rasolullah Sallallaho Alaihi Wasallam said: “One who perform HAJJ after me and then visits my grave, that means he visits me in my life”. (Daar Qutni, Baheeqi, Mishkaat, Tibrani Fiss Sageeril Ausat, Majma’ al zawaid)

8. Syyeduna Rasoolullah Sallallaho Alaihi Wassallam said: “I ordered you to not to visit garves; I now order you to visit graves, because it reminds you of Hereafter and keeps you away from world (Dunya)”
(Narrated By Hazrat Ibn-e-Masud Radi ALLAH Anho in Ibn-e-Maaja, Mishkaat – Baab Ziaratul Quboor, Sarhus Sudoor – Page No: 28, Ziaul Hadeeth – Page No: 96)

9. Hazrat Muhammad Bin Noman Radi ALLAH Anho narrates that Holy Prophet (Peace Be Upon Him) said: “ALLAH
forgives the sins of those , who on fridays regularly visits the grave of his mother and father or any one of them and his name will be recorded amongst those who exercise kindness with parents”. (Baheeqi, Mishkaat, Ziaul Hadeeth – Page No: 108)

10. Hazrat Aaisha Radi ALLAH Anha narrates that Holy Prophet (Peace Be Upon Him) said: “When ever a person visits the grave of his Muslim brother and sits besides him; then his Muslim brother feels comfort, and this condition remain until the visitor left the grave” (Hayatul Amwaat Page No: 47, Ibn-e-Ibid dunya)

11. When Nabi Kareem Sallallahu Alaihi passed near graveyard of Madina Munawwarah then he said: “Assalam O Aalaikum Ya Ahlul Quboor Yagfirullahu Lana Walakum wa antum salfuna wa nahnu bil asari” (Mishkaat – Baab Ziaratul Quboor, Tirmizi)

12. Syyeduna Rasoolullah said: “When ever some on send salaam to saahib-e-Qabr then he replies, and if he know him in his life then he do know him after death” (Baheeqi Fee Su’Bil Iman, Ibn-e-Abi Dunya)

13. Imam Bukhari states Hadeeth-e-Qudsi in his Sahi: “One who hates my WALI (freind), I declear Battle with him”. (Sahih Bukhari, Mishakaat Bab Ziktullah Wat Taqrib Ilahiyyah)

 

What Does SAHABA-E-KIRAM Believe?

1. “When ever Hazrat Anas Radi ALLAH Anho use to visit the grave of Syyeduna Rasoolullah Sallallaho Alaihi Wasallam, He use to stand in a way that he is offering prayer (in real he was not offering the prayer)” (Kitubus Shifa, Vol2)

2. “Hazrat Abu Al-Jawaz Radi ALLAH Anho narrates that once there was no rain for long time in MADINA then the dwellers of MADINA came to Hazrat Aaisha Radi ALLAH Anha and ask her for help, She replied ‘Turn to Holy Prophet Peace Be Upon Him and make hole in a roof towards sky so that there should no hurdle between Roza-e-Mubarak (Blessed Grave) and Sky’, When people did the same; sky started raining and produce greenery and the camels were fead as well.” (Mishkaat Shareef, Ziaul Hadeeth – Page No: 58)3. “Hazrat Saad Bin Abi Waqas use to visit Shuhda-e-Ahud with his companions and asked them to send salam upon them who answers your salam.” (Sharhus Sudoor – Page 193, Jazbul Quloob – Page 202)

4. Hazrat Umro Bin Al-Aas in very last moments of his life said his son Hazrat Abdullah (Ridwanullah Alaihim Ajamain): “When you bury me, put the send slowly on my grave site beside my grave for the duration in which a camel can be slaughtered and the meat of camel can be distribute so that I can gain comfort and I should know what I have to answer the angels.” (Sahih Muslim, Mishkaat Babud Dafanil Mayyat)

5. Hazrat Ibn-e-Umer states:“There are some believers of ALLAH, whome ALLAH have awarded the quality of Helping the people and people turns to them for the solution of their problems” (Al-Jamiul Sageer, Vol 1, Page 93)

6. Dawud ibn Salih says: ” Marwan [ibn al-Hakam] one day saw a man placing his face on top of the grave of the Prophet. He said: “Do you know what you are doing?” When he came near him, he realized it was Abu Ayyub al-Ansari. The latter said: “Yes; I came to the Prophet, not to a stone.”

Ibn Hibban in his Sahih, Ahmad (5:422), Tabarani in his Mu`jam al-kabir (4:189) and his Awsat according to Haythami in al-Zawa’id (5:245), al-Hakim in his Mustadrak (4:515); both the latter and al-Dhahabi said it was sahih. It is also cited by al-Subki in Shifa’ al-siqam (p. 126), Ibn Taymiyya in al-Muntaqa (2:261f.), and Haythami in al-Zawa’id (4:2).

What the Great Scholars of ISLAM says?

1. Imam Shaa’fi states: “I gain the blessings from the grave Imam Abu Hanifa and whenever I get into trouble, then I offer two rakats and then I visit his grave, and pray their for the solution, and ALHAMDO LILLAH my needs are always fulfilled.” (Al-Khairatul Hassan Vol 1 Page 38, Tareekh Khateeb-e-Baghdadi Vol 1 Page 123, Raddul Mukhrat Vol 1 Page 38)

2. Imam Ibn-e-Hajar Makki Shaafai states: “It is seen from many years that Ulma and the people use to visit the grave of Imam Abu Hanifa for the solution their problems and make him waseela for the completion of their needs”.

3. Imam Ahmed Bin Hunble states: “When ever someone(i.e.muslim) died in Ansaar-e-Madina then they use to visit their graves and recite Quran Kareem on their graves”. (Mirqaat Sharha Mishkaat, Vol 4, Page 81)

4. Imam Gazali Radi ALLAH Anho said: “If seeking help from a person in his life is lawful then it is lawful to seek help from him after his death”. (Buhjatul Asraar)

5. Imam Ghazzali states: “This is property of Auliya ALLAH that Blessings are found in their speeches, their breath, their clothes, their houses, and in the sand of their feet and at a place where he sits for a day” (Minhajul Aabideen Ma’a Sharha Sirajus Saalikin, Page 529)

6. Allama Abdul Ghani Afandi Nabalsi said: “once i heared with my ears when I visited the grave of Arsalan Damishqi that a man said ‘Why you visit sand, this is foolish act’, I was amazed that a Muslim cannot say this” (Kashfun Noor – Page 19)

7. Allama Shahabuddin Khafaji states in his commentry: “Visitng the graves of Aulia ALLAH and seeking waseela from them towards ALLAH is proved and All Muslim Ummah accept this belief. But their are some mulhideen who do not believe this. May ALLAH save us from their evil beliefs”

8. Shah Abdul Aziz Dehlvi states: “The souls of Aulia gain more power and spirituality after their death”. (Fatawa Azizia, Vol 2, Page 102)

9. Shah Waliullah Dehlvi in his book (“Faizul Haramain”, Page No: 57):

“If Someone achieves mystical knowledge then his soul become so powerful that Tariqah, Maslak, Saintly chain, Lineage, Genealogy, Relations and everything connected with that person comes into the range of his favor and inclination; The favor of ALLAH, reflects through his spiritual attention”

10. and in his book, (“Hama-at”):

“This Guarantees for the regular attending on death anniversaries (URS) of the saints, regular visiting to their shrines, to recite Fatiha there, Distribution of Charity, to honor his offspring, relations and Relics are lawful in Shariah; and also these are supererogation (Nafl and Mustahab) actions.”

11. Hazrat Daata Gunj Buksh in his Famous Book “Kashful Ma’joob” said: “Do visit the graves of your relatives and beloved and do recite Surah Fatiha and Surah Yasin at their graves, so that they should pray for you.”

12. “Gaining spiritual reflections from Mashaikh and thier attention from their life and from their graves are no doubt true”. (Al-Muhmind i.e. Aqaid-e-Ulma-e-Deobanad By Haji Imdadullah, Page 18)

“ACT of those who declare this as SHIRK”

1. When Ashraf Ali Thanvi came to Lahore, He visits the grave of Daata Sahib and said “He is a Great Personality, He is still controlling the happenings”. (Safar Naama Lahore wa Lakhnow, Page No: 50, Published By Maktaba Ashrafia Lahore).

2. Ahraf Ali Thanvi said for Sultanul Hind: “India is the emperor of Chishti’s because of Khwaja Gharib Nawaz” (Al-Afazaatul Youmia, Vol 1, Page 309).

3. He further said about an English man: “One English man went England from India and said ‘A Late in Ajmer (Khwaja Gharib Nawaz) is ruling entire India” (Al-Afazaatul Youmia, Vol 1, Page 309).

4. “Prime Minister and Doctor Israar Ahmed are reciting Fatiha for the Late brother of Doctor Asrar” (Daily Iman – Karachi, Dated 20th July 2004).


5. Above photo Maulana Tariq Jamil visited Dargah recently.

Courtesy: Xpose video channel


By the Divine Grace of Almighty Allah, this brief but informative answer will suffice to remove doubts from the hearts and minds of the Muslims created by the notorious WAHHABi”.

Chelum aur Fatiha ki Dalil

“Permissibility of Faatiha Teeja, Daswaan and Chaliswaan(Chehellum) from Quran & Hadith”

The reward (Sawab) of physical and financial good deeds is conveyed and received in favour of the other Muslim and it is permissible, in support of which there are many proofs provided by the verses of the Holy Qur’an, AHadith of the Holy Prophet (Peace Be Upon Him) and the sayings (statements) of the religious scholars. The Holy Qur’an has stressed upon Muslims to pray for the welfare of other Muslims as brothers and well wishers in the Islamic fraternity; funeral prayer of deceased Muslim is a glaring example in this behalf. In the Mishkaat, Babul Fitan, Babul Malaahim, Chapter Two, there is a saying of Hazrat Abu Huraira:

    يضمن لي منكم أن أصلي في مسجد العشاء ، يعني بالأيلة ركعتين أو أربعة ، يقول هذه عن أبي هريرة
    Is there any of you who will undertake to pray two or four rak’ahs on my behalf in the  Masjid of al-Ashshar, stating, “they are on behalf of Abu Hurayrah”

Sunan Abi Dawood, Kitab al-Malaahim, Vol 2, Page 244, Hadith 3754
Shau’ab al-Iman lil Bayhaqi, Bab al Fadail al-Hajj wa al-Umrah, Vol. 9, Page 152, Hadith 3960

From the above narration three clear problems and their solutions can be deduced namely:

     1). To offer physical act of worship (Namaz) with the intention of conveying the thawab of that Namaz to any other person is permissible.
    2). To utter by the tongue praying Almighty Allah to convey the thawab to so and so (by Name) is much better than simple intention.
    3). To offer the Namaz in the Masjid of some righteous saintly person with the intention of receiving more thawab is also permissible.

 

Fatiha, Teeja (Fatiha made on the 3rd day after a person’s death), Daswaan (the 10th day after) and Chaliswaan (on the 40th day after) etc. pertain to the exclusive category of Eesal-e-Sawab and not for receiving any benefit for one’s own self! On these occasions Fatiha (recitation of Qur’an a kind of physical deed of goodness) and Sadqah (a mode of financial involvement) are done mainly, rather exclusively for conveying the reward (Eesal-e-Sawab), in favour of the deceased persons whether near and dear ones or some spiritual dignitaries (Awliya Allah) who are in themselves the fountain heads of blessing and beneficence for their devotees.

In Tafsir Ruh al-Bayan, it is said while commenting on the verse 155 of Surah An’aam:

    وعن حميد الاعرج قال من قرء القران و ختمه ثم دعا امن علي دعائه اربعة الاف ملک ثم لايزالون يدعون له و يستغفرون و يصلون عليه الي المساء او الي الصباح
    It is reported from Hazrat Aa’raj that the person who completes the recitation of the Holy Qur’an from beginning (at a stretch or with intermittent intervals) then prays for its acceptance along with the fulfillment of his desires in the Presence of Almighty Allah, on that occasion four thousand angels say Aameen and they (the angels) remain engaged in the prayer (Dua) for the betterment and forgiveness of that person from morning to evening or from evening to morning. [Tafsir Rooh al-Bayan, Vol. 3, Page 156/157, Under Verse 155 of Surah al-An’aam]

This very subject has also been mentioned in the book of Imam Nawawi’s Kitab al Azkaar, Chapter relating to the Tilawat (recitation of the Holy Quran).

It is evident from the above presented reference that the prayer begged from Almighty Allah on the conclusion of the Completion of recitation of the Qur’an (known as Khatm-e-Quran), is granted by Almighty Allah. The deed of Eesal-e-Sawab is also a dua (invocation) in the Presence of Almighty Allah. This means that if the Eesal-e-Sawab is done when the Tilawat of the Quran has been done in full, it shall be most beneficial both for the person for whom the Eesal-e-Sawab is intended and the person or persons who help completing the reciting of the Quran for that purpose.

In the book Ash’atul Lam’at it is said in the chapter Ziyaratil Qubur (visiting the graves ),

    وتصدق کردہ شوداز میت بعد رفتن اداز عالمتا ہفت روز
    “After the death of the deceased, the sadqah should be given for seven days”. [Ashiat al-Lam’at, Vol. 1, Page 716]

At another place in the some book it is said,
 

    وبعض روایات آمدہ است کہ روح میت مے آید خانہ خورا شب جمعہ پس نظرمی کند کہ تصدق کنند از دے یا نہ
    “The soul of the deceased visits its home in the night of Friday to see whether the inmates (relatives) are offering sadqah or not.” [Ashiat al-Lam’at, Vol. 1, Page 716]

From this it is seen that at places where breads are distributed for seven days continuously (daily) after the demise of the relative and offer Fatiha regularly on each Thursday, the ceremony has this origin as to its admissibility.

In the book Anwar-e-Sati’aah and Hashiyah Khazanat ar-Riwayaat it is written that

    Holy Prophet (Peace and Blessings of Allah be Upon Him) offered sadqah on the third, seventh and fortieth day of the martyrdom of Sayyiduna Hamzah and repeated the same at every sixth months and at the end of the year. [Anwaar-e-Sati’ah, Page 145]

This is the origin and reality of the generally known Teeja, Chaaleewan, Shash Mahi (sixth monthly) and Barsi (yearly) Fatiha among the Sunni Muslims.

Imam al-Nawawi Alaihir rahma has said:

    Hazrat Anas bin Malik used to gather his family members on the occasion of Khatm al-Quran and offered Fatiha, in the Presence of Allah for the welfare of all. [Kitab al-Azkaar, Baab Tilawatil Qur’an]

Hazrat Hakeem Ibn Utbah says that:

    Once Ibn Abi Lubabah invited a group of the people and told them that he had invited them at his home because he was completing the Khatm al-Qur’an on that day so that they might benefit thereby as the dua on that auspicious occasion receives the acceptance from the Almighty Allah. [Kitab al-Azkaar, Baab Tilawatil Qur’an]

It is also reported by Hazrat Mujahid on reliable authority that

    Some righteous persons used to gather the people on the occasion of the Khatm al-Qur’an and told them that on this occasion, the Mercy (Rahmat) from Allah descends upon those present there. [Kitab al-Azkaar, Baab Tilawatil Qur’an]

This provides sanction from holding the gathering on the occasions of Teejah, and Cheh’lam (Chaliswan) is a practice among the saintly persons of the Ahlus Sunnah, which is in a sense their sunnah.

In Raddul Muhtar it is said that according to a Hadith:

    من قرأ الإِخلاص أحد عشر مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجرِ بعدد الأموات
    If a person recites Surah Ikhlas eleven times and conveys its sawab to the deceased Muslims, then he himself shall receive the Sawab equal to the total reward given to the souls of the deceased Muslims. [Raddul Muhtar, Qir’at lil Mayyit, Baab ad-Dafan, Vol. 1, Page 666]

It is said in the Shaami:

    و يقرء من القران ماتيسرله من الفاتحة و اول البقرة و اية الکرسي و امن الرسول و سورة يس و تبارک الملک و سوره التکاثر و الاخلاص اثني عشر مرة او احدي عشر او سبعا او ثلاثا ثم يقول اللهم اوصل ثواب ماقرئناه الي فلان او اليهم
    One may recite the Holy Qur’an by way of Fatiha, on any particular occasion in the following manner: In the beginning Surah Fatiha, then the first there verses of the Surah Baqrah then Ayat-ul-Kursi, the last three verses of the Surah Baqrah, then Surah Yasin, Surah Mulk, Surah Takathur and in the end Surah Ikhlas the last one recited Twelve times or Eleven times or Seven times or Three time then pray to Almighty Allah for the Eesal-e-Sawab in favour of so and so person or persons. [Raddul Muhtar, Qir’at lil Mayyit, Baab ad-Dafan, Vol. 1, Page 666]

In the above passages full procedure of the known offering of Fatiha has been outlined, which in short is that the man offering Fatiha should recite the Holy Qur’an from different places and finally pray to Almighty Allah to grant the reward of the recitation in favour of or persons concerned. Since it is sunnah to raise hand at the time of final prayer of Eesal-e-Sawab, the man should raise both palms joined together up to the shoulders. Thus the proof of the Fatiha is established.

It is said in the Fatawa Aziziyah:

    طعامیکہ ثواب آن نیاز حضرت امامین نمایند برآں قل و فاتحہ ودرود خواندن متبرک می شود وخوردن بسیار خوب است
    “The Fatiha which is intended for Hazrat Imam Hasan and Hazrat Imam Hussain on the food prepared for the occasion should be offerred with the recitation of the Surah Fatiha accompanied by four Quls and the Durood which is the source of blessing and eating the food prepared for the occasion is also blissful.” [Fatawa Aziziyah, Page 75]

In the Fatawa-e-Azizia, at page 41 it is said:

    اگر مالیدہ و شیر برائے فاتحہ بزرگے بقصد ایصال ثواب بروح ایشاں پختہ بخوراند جائز است مضائقہ نیست
    “If the Fatiha for the thawab of the Awliya Allah is offered on the food prepared with the milk and the bread meshed together (known as Maleedah) is also permissible and there is no harm in doing so.” [Fatawa Aziziyah, Vol. 1 , Page 41]

ؑEven the Teeja of Shah Waliullah (who the opposition accepts as their leader) took place. It is recorded in Malfoozat-e-Abdul Aziz:

    روز سوم کثرت ہجوم مردم آں قدر بود کہ بیروں از حساب است ہشتادویک کلام اللہ بہ شمار آمدہ و زیادہ ہم شدہ باشد و کلمہ را حصریست
    In the Teeja (3rd after the demise) of Shah Waliyullah there was a huge crowd of persons who could not be counted easily and number of the Khat’m-e-Qur’an was no less then eighty one or more and the repetition of the Kalima-e-Tayyabah was literally beyond numbers. [Malfoozat-e-Abdul Aziz, Page 80]

This justifies the ceremony of the Fatiha and Teeja and the recitation of the Holy Qur’an as much as it is convenient preferably the Khatm-e-Qur’an.

 

dua-supplication-photos-beautiful-islamic-wallpapers-desktop-wallpaper-free

“Qasim Nanotvi of Madrissa Deoband, writes in his book Tehzeer an-Naas”

جنید کے کسی مرید کا رنگ یکایک متغیر ہوگیا۔ آپ نے سبب پوچھا تو بروے مکاشفہ اس سے یہ کہا کہ اپنی ماں کو دوزخ میں دیکھتا ہوں حضرت جنید نے ایک لاکھ پانچ ہزار بار کلمہ پڑھا تھا یوں سمجھ کر بعض روایات میں اس قدر کلمہ کے ثواب پر وعدہ مغفرت ہے، آپ نے جی ہی جی میں اس مرید کی ماں کو بخش دیا اور اس کی اطلاع نہ دی۔ بخشتے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جوان ہشاش بشاش ہے۔ آپ نے سبب پوچھا۔ اس نے عرض کیا کہ اپنی ماں کو جنت میں دیکھتا ہوں۔ آپ نے اس پر یہ فرمایا کہ اس جوان کے مکاشفہ کی صحت تو مجھ کو حدیث سے معلوم ہوئی۔ اور حدیث کی تصحیح اس کے مکاشفہ سے ہوگئی۔
    “In a meeting, the colour of the face of one Murid of Hazrat Junaid changed suddenly (due to fear). Hadrat Junaid asked him the reason for this sudden fear, the murid explained through mukashifah that he has seen his mother in the hell. Hazrat Junaid had previously recited the Kalima one Lac and five thousand times. Believing that as he had come to know according to certain traditions (riwayat) that by reciting the Kalima for one Lac and five thousand times and the Eesal-e-Sawab thereof in favour of certain deceased there is hope that the deceased shall be granted forgiveness by Almighty Allah, Hazrat Junaid offered the thawab of the said Kalima to the mother of his murid, secretly and silently in his heart without informing the murid. Within a few moments the murid was seen bursting with delight and happiness. On being asked the reason of this sudden change he said that he was seeing his mother joyfully admitted in the Paradise Then Hazrat Junaid explained the situation and said that he had come to know the Mukashifah correctness of the young man through the Hadith and the correctness of the Hadith was confirmed by the Mukashifa of that man.” [Tehzeer al-Naas, Page 24]

From this passage it is observed that through the recitation of the Kalima Tayyaba one lac and five thousand times, and on being given reward to him, it is hoped that the deceased Muslim shall be forgiven of his short comings in the world. This tradition of Esal-e-Thawab has been accepted as the part of the Teeja.

The only  aspect for consideration is whether the food should be kept in front and then offers the Fatiha, by raising hands. There are many Ahadith concerning this point. It is recorded in Mishkaat Sharif, Chapter of Miracles (Al-Mu’jizaat). It is reported by Hadrat Abu Huraira that once he brought some dates in the presence of the Holy Prophet (Peace Be Upon Him) and requested him to pray for its abundant growth

    فضمهن ثم دعا لي فيهن بالبرکة
    The Holy Prophet (Peace Be Upon Him) mixed these dates together and prayed for increased growth of the dates (dry fruit). [Tirmidhi, Bab al-Manaqib, Vol 12, Page 327, Hadith 3774]

It is recorded in the Mishkaat, Babul Mujizat that in the Battle of Tabuk,

    At one stage of the battle a shortage of food was felt in the Islamic army. The Holy Prophet (Peace Be Upon Him) asked every man present there to bring whatever was with him. Every one brought whatever was with him and presented it to the Holy Prophet (Peace Be Upon Him). The tablecloth was spread. The Holy Prophet (Peace Be Upon Him) prayed for the blessing over the food so spread. After this he asked the men to put back the food in the utensils (pots) as a reserve for eating at the food time. [Mishkat al-Masabih, Baab al-Maujizat, Page 539]

In the same Mishkaat, it is also recorded that

    On the wedding of the Holy Prophet (peace be upno him) with Hadrat Zainab, Hadrat Umm-e-Saleem prepared a small quantity of valima in celebration of the wedding. But the Holy Prophet (Peace Be Upon Him) invited a large number of Companions to attend the Valima. The food was obviously short. The Holy Prophet (Peace Be Upon Him) recited some prayer on the food and passed his Holy hand over the food. [Mishkat al-Masabih, Baab al-Maujizat, Page 539]

There is yet another incident of praying over the food for the blessing in the food which is recorded in the same Mishkaat and it is that

    On the occasion of the battle of Trench (Ghazwa-e-Khandaq), the Companion Hazrat Jabir prepared some small quantity of food for the Holy Prophet (Peace Be Upon Him). When the Holy Prophet (Peace Be Upon Him) came to Hazrat Jabir, He brought some kneaded flour with intent for prayer for its sufficiency to feed the number of guest-companions whom the Holy Prophet (Peace Be Upon Him) had brought with them to participate in taking the food. The Holy Prophet (Peace Be Upon Him) offered Dua for the barkaah in the food and mixed his blessed saliva (lu’ab) as a token of blessing. [Mishkat al-Masabih, Baab al-Maujizat, Page 539]

However, it suffices to prove that necessary stages of the Fatiha described in these lines, prove the Fatiha as a permissible offering for the purpose of Eesal-e-Sawab. It is now clear that Fatiha is the combination of the above mentioned two things namely, the recitation of the Quran and Sadqah which are obviously permissible as well as the means and medium of blessing (barkat) in their own way. Then why should the combination of these two in the offering of Fatiha be considered as Haram, when the intent has no mundane or worldly gain in the offering of Fatiha?

For obvious reasons when the ingredients of many eatables are halaal, then on what grounds the combination of these ingredients be declared as unlawful or haraam when the prepared combination does not produce any objectionable result which is not permissible in the laws of the shariah. The other point to observe in this regard is that the thing for which fatiha or dua for blessing is sought, should be placed before the person doing the dua. This is sunnah and the tradition of the Holy Prophet (Peace Be Upon Him) as we have seen that in the cases mentioned in these lines the things for which blessing was prayed were placed before the Holy Prophet (Peace Be Upon Him). The funeral pier (Janaza) of the deceased is placed in front of the Imam who leads the funeral prayer and offers the Dua forgiveness in the Presence of Allah. Just in the same way the foodstuff on which blessing is sought is placed before the person offering the dua. There appears no valid justification for objecting this gesture of seeking Blessings from Almighty Allah. It is said that the Syeduna Rasoolullah Sallallaho Alaihi Wa Sallam while sacrificing the animal of Qurbani prayed for the blessings in favour of the Ummah while the animal of sacrifice lay before him, he recited he following dua on that occasion:

    اللهم هذا من امة محمد
    O Allah! Accept this Qurbani (Sacrifice) on behalf of my Ummah. [Sunan Abi Dawood, Vol. 2, Page 30]

The Dua on the occasion of Aqiqa is also recited over the sacrificial animal that remains before the sight. Reciting Bismillah before eating the food kept in front is the command of the Shariagh. Bismillah, as we all know, is the verse of the Holy Qur’an. Fatiha for Eesal-e-Sawab or blessing is the process on a larger scale but not different in any way!

The leader of the prohibitors of the Fatiha is also in favour of the Fatiha in the current manner. Shah Waliyullah in his book Kitabul Intibah fi Salassil Auliya writes as under.

    پس دہ مرتبہ درود خوانند ختم تمام کنند بر قدرے شیرینی فاتحہ بنام خواجگان چشت عموماً بخواند و حاجت از خدا سوال نمایند
    “Then recite the Durood ten times and after completing it offer the Fatiha in the name and on behalf of the Khwajgan-e-Chisht on some sweets and then pray to Allah for His Blessing.” [Kitabul Intibah fi Salassil Auliya, Page 114]

Shah Waliyullah in his other book ‘Zubdatun Nasaaiq’ writes while replying to a question addressed to him:

    وشیر برنج بر فاتحہ بزرگے بقصد ایصال ثواب بروح الیشاں یزند و بخورند مضائقہ نیست و اگر فاتحہ بنام بزرگے وادہ شود اغنیا راہم خوردن جائز است
    “Offer Fatiha on the food cooked with the mixture of rice and milk for the Eesal-e-Sawab of some Wali Allah and eat some of this yourself besides offering to the poor and the needy, If the Fatiha is offered in the name of some mystic great personality. Then this can be taken even by rich and the well to do persons.” [Zubdat an-Nasaiq, Page 132]

“Hazrat Haji Imdadullah, the Murshid of Ashraf Ali Thanwi and Rashid Ahmad Gangohi has written in his book ‘Faisla Haft Mas’ala”

“No one has any objection and it is acceptable to all that the issue of Eesal-e-Thawab by itself for the blessings of the deceased persons is justifiable; however if the Fatiha or Eesal-e-Sawab is done in the name of some chosen person and restrict in the blessing thereof exclusively to that personality, believing it as Fard or Waajib, then such a course is prohibited except that this exclusive offering is on account of some specific reason without believing as Fard and Waajib, then such an offering can be allowed. This may be taken as or suggesting recitation of certain part of the Holy Qur’an in the offering of some Nawafils or other suggested prayers. The latter course has the approval and consent of the religious scholars, for example, practice of some Mashaikh in the Namaz of Tahajjud.” [Faisla Haft Mas’alah]

Then at another place he says:

    “Though the intent in the heart for offering any namaz is permissible, but in order to have a kind of union between the heart and the tongue, it is advisable if the intent (Niyat) of the Namaz may also be uttered by tongue. Apropos of this holy intent in respect of the Namaz, if a few words O Allah! Grant the Sawab of this Fatiha to some deceased. It should be taken as something permissible, This in other words, justifies the offering of the Fatiha or Eisale Sawab, as is usually done by devotees of the Sunnat wal Jama’at, especially some portion of the Holy Qur’an is also recited in the latter occasions in which the sawab of the Quran will be added to the offering of Fatiha. The most striking feature of this admissibility of the Nazar-o-Niyaz as the high ideals expressed by the great scholar” [Faisla Haft Mas’alah]

Hazrat Haji Sahib continues saying:

    “The Giyarhween of Ghaus Pak, Daswan, Beeswan, Chehlam, Shashmahi and Salan (The fatiha ceremonies of the day, twentieth day, fortieth day, the Sixth montly and the Annual Fatihas), Tosha of Hadrat Shaikh Abdul Haq and Barsini of Hadrat Shah Bu Ali Qalander, the Halwa of Shab-e-Bra’at and other modes of fatiha etc come within the purview of this general admissibility.” [Faisla Haft Mas’alah]

The broad hearted words of the great Pir Sahib have settled the problem of Fatiha as a great and worth while decision in this behalf, on the moral logical, philosophical, religious, and spiritual grounds, leaving no justifiable excuse or objection in this behalf and if any such things crop up by way of objection or denial then it will not be difficult to answer them effectively!

“Ibne Abdul Wahab Najdi Exposed Commits Shirk & Shirk factory”

Page 15, divine text by Imam Mustafa ibn Ahmad ash-Shatti ( Rh)

Translator: Abu Ja`far al-Hanbali

1. Imam Mustafa ibn Ahmed ash – Shatti writes about Ibn Abdul Wahab al Najdi al Tamimi

Some of the major doctrinal positions propounded at variance with Muslim Orthodoxy were as follows

(5) The vast majority of Muslims down through the ages, since the first three generations have slipped into idolatry.

Foot note: Muhammad ibn Abdul Wahab said the following: ‘ The best spoken word that could be said was the cause of a Bedouin coming to us one day saying he had heard something about Islam. He said,’ I bear witness that we were kuffar ( he meant all the desert Arabs) and I bear witness that the guard who came to tell us about things is of the people of Islam’. So the man bore witness that he was an unbeliever.’ Sharah Sittah Mawali’min as Sirah,pp 25-26. This indeed shows that this creed was taught to the people. Further could be said by his son and first successor, Abdullah Ala sheikh who stated: ‘Indeed major shirk has become the norm for most of these people due to ignorance spreading and knowledge disappearing.” Al –Kalimat un Nafi atu fil Mukaffirat il Waqi’ah,pp. 15-16.

2. Ibn Abidin al Hanafi (Rh ) writes :

His words and who consider the Companions of our Prophet (Allah bless him and give him peace) to be disbelievers are not a condition for someone to be a kharijite, but rather are a mere clarification of what those who revolted against ‘Ali (Allah Most High be well pleased with him) in fact did. Otherwise, it is enough to be convinced of the unbelief of those they fight against, as happened in our own times with the followers of [Muhammad ibn] ‘Abd al-Wahhab, who came out of the Najd in revolt, and took over the sanctuaries of Mecca and Medina. They followed the Hanbali madhhab, but believed that they were the Muslims, and that those who believed differently than they did were polytheists (mushrikin). On this basis, they held it lawful to kill Sunni Muslims (Ahl al-Sunna) and their religious scholars, until Allah Most High dispelled their forces, and the armies of the Muslims attacked their strongholds and subdued them in 1233 A.H. [1818] (Hashiya radd al-muhtar, 4.262).

3. The Shafi‘i mufti of Mecca, Ahmad ibn Zayni Dahlan (d. 1304/1886), a historian as well as a scholar, recorded the story of the Wahhabis’ takeover of the holy places in a number of books, one of which, his two-volume history al-Futuhat al-Islamiyya [The Islamic conquests], gives the following description of what became perhaps their most famous, and certainly their most lethal ijtihad; namely, that the sunna of tawassul or ‘supplicating Allah through an intermediary’ was shirk:
Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab claimed that his aim in this school of thought he innovated was to make sincere the belief in Allah’s unity (tawhid), and to abjure worshiping false gods (shirk), and that Muslims had been worshipping false gods for six hundred years, and that he had revived their religion for them. He interpreted Qur’anic verses revealed about worshippers of false gods (mushrikin) as referring to those who worship Allah alone…

4. `Allama al-Shaykh Sulayman, elder brother of Muhammad ibn `Abd al-Wahhab: al-Sawa’iq al-Ilahiyya fi al-radd ‘ala al-Wahhabiyya [“Divine Lightnings in Answering the Wahhabis] also writes that ibn Andul Wahab was misguided and considered the muslim population to be involved in “ shirk”.

5.

Tafsir al-Jalalayn is one of the most significant tafsirs for the study of the Qur’an. Composed by the two “Jalals” — Jalal al-Din al-Mahalli 1459 CE(d. 864 AH) and his pupil Jalal al-Din al-Suyuti 1505 CE (d. 911 AH).

Famous Maliki Scholar Ahmad Sawi 1825 CE ( 1241 AH) wrote a commentary ( hashiya) on the above work. This commentary is called Hashiya al-Sawi ‘ ala al-Jalalayn.

Quran 35: 6 ( verse 6 of sura Faatir) states

Truly, the Devil is an enemy to you, so take him as an enemy: he only calls his party to become of the inhabitants of the blaze

In explaining this verse, the great scholar Ahmad sawi writes in his commentary

“It is said this verse was revealed about the Kharijites [foretelling their appearance], who altered the interpretation of the Qur’an and sunna, on the strength of which they declared it lawful to kill and take the property of Muslims—as may now be seen in their modern counterparts; namely, a sect in the Hijaz called “Wahhabis,” who “think they are on something, truly they are the liars. Satan has gained mastery over them and made them forget Allah’s remembrance. Those are Satan’s party, truly Satan’s party, they are the losers“ (Qur’an 58:18–19 We ask Allah Most Generous to extirpate them completely”

This is found in 1930 edition , printed in Cairo [‘Isa al-Babi al-Halabi edition, Vol 3 . page 255]

Ibn Abdul Wahab Najdi Al Tamimi and his book “Ahkam tamanni al mawt”.He becomes mushrik as per his false faith defined in Kitab ul Touheed

Ibn Abdul Wahan Najdi al Tamimi has mentioned a very interesting narration in his book Ahkam tamanni al mawt. During the time of Umar (rd) there was a very pious young man. Once this young man was about to commit a grave sin, but Allah saved him. This young man realised his mistake, felt felt very bad and died. When Umar (rd) came to know this , he visited the grave of this young man and asked “ do you have two gardens “ ( 55:46) and this young man replied from the grave that he has been given the blessings of two gardens”….

Here is the scan from Ibn Abdul Wahab najdi al Tamimi’s work.

119 120 121