Belief of SaHaBa (Ridwanullahi Taala Alaihim Ajmaeen) on Celebrating Mawlid Sharif

we provided the proofs from Quran and Hadith over the legality of Celebrating the Blessed Birth (Mawlid Sharif) of Beloved Habeeb Kareem Alaihi afDalus Salati wat Tasleem. Now let us examine the Aqeeda (belief) of the Glorious AsHaab al-Kiraam (Ridwanullahi Taala Alaihim Ajmaeen) in this concern, who are guiding beacons for us.

jashne-eid-milad-facebook-cover-photo
..:: Sayings of Exalted Khulafa ar-Rashideen ::..

Shaykh al-Islam Imam Shahabuddin Ahmad Ibn Hajar al-Haytami al-Makki al-Shafii (radi Allahu anhu) in his distinguished book An Neâmatul Kubra quotes the blessed sayings of the Khulafa-e-Raashideen concerning Mawlad Shareef. Few of these narrations are being quoted below:

Hadrat Syyeduna Abu Bakr as-Siddique (radi Allahu anhu) says,

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أنفق درهما على قراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقي في الجنة
Which ever person spends one dirham on the birthday of the Holy Prophet (SallAllaho Alaihi Wa Sallam), He will be with me in Jannah.

Hadrat Sayyeduna Umar al-Farooq (radi Allahu anhu) says,

قال عمر رضي الله عنه من عظم مولد النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحيا الإسلام
Whosoever has respected the Mawlad Shareef of the Holy Prophet (SallAllaho Alaihi Wa Sallam) it is as though he has revived the Deen.

Hadrat Sayyeduna Uthman (radi Allahu anhu) says,

قال عثمان رضي الله عنه من أنفق درهما على قراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما شهد غزوة بدر وحنين
Whosoever has spent one dirham on the Birthday of the Holy Prophet (SallAllaho Alaihi Wa Sallam), it is as though He was present in Ghazwa-e-Badr and Hunain.

Hadrat Sayyiduna Ali al-MurtaDa (radi Allahu anhu) says that,

قال علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه من عظم مولد النبي صلى الله عليه وسلم وكان سببا لقراءته لا يخرج من الدنيا إلا بالإيمان ويدخل الجنة بغير حساب
Whoso ever respects the Mawlid Sharif and is a means of motivating a Milad function, He will take from this world the gift of Imaan and He will enter Jannah without any questioning.

(AnNeâmatul Kubra Pages 7/8 “ Published Istanbul-Turkey)

..:: What Does other SAHABA-E-KIRAM Believe? ::..

هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت عليه منصرفه من تبوك، فأسلمت، فسمعت العباس بن عبد المطلب يقول: يا رسول الله إنى أريد أن أمتدحك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل، لا يفضض الله فاك
After gaining victory and success in Ghazwa Tabook when Rasoolullah (Sallallaho Alaihi wa Sallam) arrived in Madinatul Munawwara, Hadrat Sayyiduna Abbas (radi Allahu anhu) requested permission of the Prophet (Sallallaho Alaihi wa Sallam) to read a few stanzas in his praise then Rahmate Alam (Sallallaho Alaihi wa Sallam) said,  My dear Uncle! Go ahead. May Almighty Allah keep your mouth well.

This is what al-`Abbas ibn `Abd al-Muttalib said:

من قبلها طبت في الظلال وفى مستودع حيث يخصف الورق
ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق
بل نطفة تركب السفين وقد ألجم نسرا وأهله الغرق
تنقل من صلب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق
وردت نارا لخليل مستترا في صلبه أنت كيف يحترق
ثم احتوى بيتك المهيمن خندف علياء تحتها النطق
وأنت لما ولدت أشرقت الارض ونارت بنورك الافق
فنحن في ذلك الضياء وفى النور وسبل الرشاد نخترق

Before you came to this world,
you were excellent in the shadows and in the repository (i.e. loins)
in the time when they (Adam and Eve) covered themselves with leaves.
Then you descended through the ages
When you were born, the earth shone
and your light illuminated the horizon.
We travel in that illumination and in the light and in the paths of right guidance.

Mullah Ali al-Qari in his Sharh al-Shifa (1:364) says it is related by Abu Bakr al-Shafi`i and Tabarani, and cited by Ibn `Abd al-Barr and Ibn al-Qayyim respectively in ˜al-Isti`ab and Huda Nabiyy Allah (Sallallaho Alaihi wa Sallam).

This has been stated in distinguished works of great Muhaditheen such as Imam Jalaluddeen Suyuti, Muhadith ibn Jauzi, Allamah Ibn Hajr, Allamah Halbi, Allamah Dahlaan Makki, Allamah Nibhaani, Allamah ibn Abdul Birr, Allamah Haakim, Allamah Ibn Kathir and Allamah Sharistaani (radi Allahu Anhumul Ajmaeen).

Ref:
1. Kitaabul Wafa pg 35 vol 1
2. khasais ul kubra pg 97 vol 1
3. Insaanul Uyoon page 96 vol 1
4. Seeratun Nauwiya pg 37
5. Jawahirul Bihaar pg 40
6. Anwaarul Muhammadiyah pg 62-84
7. Hujjatulahi Alal Alameen pg 222
8. Muwahibul Ladaniyah pg 23
9. Al Istiaab Mustadrik pg 327 vol 3
10. Albidaya Wan Nihaya pg 258 vol 2
11. Kitaabul Mallal wan Nahal pg 240 Vol 2
12. Majmai Zawahid pg 217 vol 8
13. Talkheesul Mustadrik pg 327 vol 3
14. Subl al Huda war-Rishaad, Vol 5, Page 469
15. Ibn-e-Kaseers Meelad-e-Mustafa, Pg 29-30, Published in Lahore 1958.

Sayyidatuna Aamina Radi ALLAHu Ta’ala Anha states,

ورأيت ثلاثة أعلام مضروبات علما في المشرق وعلما في المغرب وعلما على ظهر الكعبة فأخذني المخاض فولدت محمدا صلى الله عليه وسلم
I saw that three flags are sited, One in East, One in West and the third on roof of Kaaba Shareef and Prophets Peace Be Uon Him birth took place. (Khasaisul Kubra, Vol1, Pg 82, Published from Darul Kutub Ilmia “ Berut)

Hadrat Hassan Bin Thaabit (Radi ALLAH Anho) said:

وأحسن منك لم تر قط عيني
Wa Ahsanu Minka Lum taraqattu Aienee
I haven’t seen the lovely personality like you

وأجمل منك لم تلد النساء
Wa Ajmalu Minka Lum Talidin Nisau
And no mother have given birth to such a wonderful personality

خُلِقْتَ مبرءاً من كل عيب
Khuliqta Mubarraam Min Kulli Aiebin
You are created free from every fault

كأنك قد خُلِقْتَ كما تشاء
Ka Annaka Qud Khuliqta Kama Tashau
You were created, as you wanted to be

And look what Sarkar Awarded him; Hadrat Aaisha (Radi ALLAH Anha) narrates that Holy Prophet (Peace Be Upon Him) built a pulpit for Hadrat Hassan (Radi ALLAH Anho) in Masjid-e-Nabawi Shareef, and Hadrat Hassan use to Recite Naats standing on that pulpit and also use to give answers to mushriqeen on behalf of Syyeduna Muhammadur Rasoolullah (Sallallaho Alaihi Wasallam). For this act of Hadrat Hassan, Holy Prophet (Sallallaho Alaihi Wasallam) said

إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
Jibril al Ameen (RooH al Quds) assists Hassan while He recites and refutes mushrikeen on there accusations on ALLAH and His Prophet Peace and Blessings be upon Him”

1. Sunan al Kubra lil Bayhaqi, Vol 10, Page 238
2. Al Maujam al Kabir lil Tibrani, Vol 4, Page 35
3. Musannaf Abi Shayba, Vol 6, Page 173
4. Dalail al Nabuwwah, Vol 5, Page 75
5. SaHiH Muslim, Vol 16, Page 226
6. Sunan Abi Dawood, Vol 14, Page 357

An Incident with Hadrat Burayda al-Aslami (radi Allahu anhu)

Beloved Prophet Peace Be Upon Him Migrated to Madinah Munawwarah, when he reached MoDa-e-Gameem near Madina; at that time Burayda Aslami along with 70 Horse riders of Qabeela Bani Saham came to Prophet Peace Be Upon Him to arrest him (Maaz ALLAH) but because of Prophets blessed and wonderful personality, he got highly admire with the Prophet Peace be Upon Him and accepted Islam along with his group. Then he requested Prophet Peace Be Upon Him

لا تدخل المدینة الا ومعك لواء، فحل عمامة ثم شدھا في رمح ثم مشی بین یدیه صلی الله علیه وسلم
Please not enter Madinah Munawwarah until we have a Flag. So, he tied his Turban on his arc and entered in Madinah Munawwarah with Prophet Sallallaho Alaihi Wasallam carrying that FLAG. (Wafa-ul-Wafa, Vol1, Pg 243, published from Dar aHyaat Tarasal Arabi “ Berut)

Hadrat Sayyeduna Hasan Basri (radi Allahu anhu) said,

قال حسن البصري رضي الله تعالی عنه وددت لو کان لی مثل جبل احد ذھبا فانفقته علی قراءۃ مولد النبي صلی الله علیه وسلم
I would like have gold equivalent to the Mountain of Uhud so that I should be able to spend it on the Milad Shareef of the Holy Prophet (SallAllaho Alaihi Wa Sallam). (Neâmatul Kubra Page 6, Published Istanbul “ Turkey)

In the Blessed house of Amina, The King of the Prophets has arrived;

Rejoice, O The Troubled, Your comforter has arrived!!

Leave a Reply